Arī šogad Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem piedāvā iespēju iesaistīties Eiropas Savienības fondu (ESF) projekta “Jauniešu garantijas” pasākumos, kas jauniešiem palīdz iekļauties mūsdienu darba tirgū, piedāvājot darba tirgus vajadzībām atbilstošu prasmju un iemaņu attīstīšanas iespējas, kā arī darba pieredzes iegūšanu pie darba devējiem.

NVA īstenojamo ESF projekta “Jauniešu garantijas” pasākumu dalībnieki apmeklē seminārus, lekcijas vai īsos kursus NVA konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu ietvaros, iegūst profesionālo kvalifikāciju, iesaistoties profesionālajā apmācībā, vai darbam nepieciešamās prasmes, apgūstot neformālās izglītības programmas. Jauniešiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties pasākumā "Darbnīcas jauniešiem" un mācību iestādē iepazīt trīs profesionālās izglītības programmas, lai izvēlētos savām spējām un interesēm vispiemērotāko. Jaunieši bezdarbnieki var attīstīt darba iemaņas un gūt darba pieredzi, strādājot sabiedrības labā pasākumā "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”. ESF projekta “Jauniešu garantijas” ietvaros tiek piedāvāti arī tādi NVA līdzfinansēti nodarbinātības pasākumi darba pieredzes iegūšanai kā „Subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)” un "Pirmā darba pieredze jaunietim". Tiem jauniešiem bezdarbniekiem, kuri piedalās ESF projekta “Jauniešu garantijas” pasākumos attālāk no deklarētās dzīvesvietas, NVA kompensē transporta, dzīvojamo telpu īres vai dienesta viesnīcas izdevumus. Projekta dalībniekiem NVA nodrošina arī karjeras konsultanta atbalstu. Izmantojot dažādas metodes, profilēšanas rezultātus, individuālās un grupu konsultācijas, karjeras konsultants nosaka konkrētam jaunietim nepieciešamo atbalsta pasākumu kopumu.

"Darbnīcas jauniešiem"

Sešu nedēļu laikā izglītības iestādē jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem var iepazīt trīs profesionālās izglītības programmas, katrai no tām veltot divas nedēļas. Piedaloties teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās, jaunietis uzzina katras profesionālās izglītības programmas specifiku un iegūst pirmo profesionālo pieredzi, lai vēlāk varētu izvēlēties tieši viņam piemērotu turpmākās izglītības un profesionālās darbības jomu. Lielākā daļa mācībām atvēlētā laika tiek pavadīta praktiskajās nodarbībās, bet teorijai tiek veltīts ne vairāk kā 40% mācību laika. Pasākuma dalībnieks saņem arī stipendiju.

"Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā

NVA reģistrētie bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 29 gadiem darbam nepieciešamās iemaņas attīsta, strādājot sabiedrības labā  kādā no Latvijā reģistrētajām biedrībām vai nodibinājumiem, kas veic sociāli nozīmīgu darbību tādās jomās kā labdarības projekti, sociālā aprūpe, lauksaimniecība, māksla, kultūra, izglītība, ēdināšana, sporta pasākumi, administratīvais darbs un citas. Piedaloties pasākumā, jaunietis saņem ikmēneša stipendiju. Darba pienākumi biedrībā vai nodibinājumā jaunietim jāveic piecas dienas nedēļā: ne mazāk kā 4 stundas un ne vairāk kā 8 stundas dienā.

Subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)”

Sadarbībā ar NVA darba devēji subsidētajās darba vietās nodarbina bezdarbniekus vecumā no 18 līdz 29 gadiem, kuri bez darba ir vismaz 6 mēnešus vai kuri nav ieguvuši vispārējo vidējo izglītību vai profesionālo kvalifikāciju, vai arī ir pabeiguši pilna laika izglītības programmas apguvi ne vēlāk kā pirms diviem gadiem, bet vēl nav ieguvuši pirmo pastāvīgo algoto darbu, kā arī jauniešus bezdarbniekus ar invaliditāti un jauniešus ar bēgļa vai alternatīvās personas statusu. Subsidētajā darba vietā nodarbinātā jaunieša alga ir vismaz valstī noteiktās minimālās algas apmērā.

"Pirmā darba pieredze jaunietim"

Pasākumā tiek iesaistīti NVA reģistrētie jaunieši bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 29 gadiem, kuriem ir profesionālā vai augstākā izglītība un kuri šobrīd nestudē pilna laika klātienē. Ar NVA finansiālu atbalstu jaunieši strādā pie darba devēja, lai iegūtu darba pieredzi. Jaunieša alga ir vismaz valstī noteiktās minimālās algas apmērā.

Lai piedalītos ESF projekta “Jauniešu garantijas” NVA īstenotajos pasākumos, jaunietim bezdarbniekam jāreģistrējas NVA filiālē, jāapmeklē ES fondu projekta „Jauniešu garantijas” karjeras konsultants un jāizsaka vēlme iesaistīties kādā no  pasākumiem. Detalizētāka informācija par NVA īstenotajiem ESF projekta „Jauniešu garantijas” pasākumiem izlasāma NVA mājaslapā: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=491

ES fondu projektu „Jauniešu garantijas” NVA sadarbībā ar izglītības iestādēm, pašvaldībām, sociālajiem dienestiem, jaunatnes organizācijām un darba devējiem īsteno kopš 2014.gada sākuma. Šajā laikā ar projekta atbalstu pastāvīgā darbā ir iekārtojušies 34760 NVA reģistrēto jauniešu. NVA īstenotajos pasākumos iegūtās zināšanas, prasmes, iemaņas un darba pieredze padara jauniešus konkurētspējīgus darba tirgū un sekmē darba atrašanu visdažādākajās tautsaimniecības nozarēs.

Uzziņa:2017.gadā bezdarbnieku vecumā līdz 29 gadiem kopējais dalību skaits Eiropas Savienības (ES) fondu projekta „Jauniešu garantijas’’ pasākumos un aktivitātēs bija 52175. Daudzi gados jaunie bezdarbnieki piedalījās vairākos viņiem nepieciešamajos projekta atbalsta pasākumos un aktivitātēs. Tā, piemēram, 2017.gadā 4409 jaunieši bija iesaistījušies apmācību programmās, apgūstot jaunu profesiju vai pilnveidojot savas profesionālās zināšanas un prasmes, 579 jaunieši iesaistījās nākotnes profesijas izvēles pasākumā “Darbnīcas jauniešiem”, 133 jaunieši ar profesionālo vai augstāko izglītību ir ieguvuši pirmo darba pieredzi pie darba devēja, 422 jaunieši bezdarbnieki strādāja subsidētajās darba vietās, bet 1146 jaunieši bezdarbnieki strādāja sabiedrības labā nevalstiskajās organizācijās. 2017.gadā jauniešiem tika sniegtas 34323 karjeras konsultācijas.

Izmantojot „Jauniešu garantiju” projekta neformālās izglītības piedāvātās iespējas, jaunieši visbiežāk ir izvēlējušies nostiprināt savas valodu prasmes, kā arī attīstīt datorprasmes. Lauku reģionos daudzi jaunieši ieguva lauksaimniecībā pieprasīto traktortehnikas vadītāja kvalifikāciju. Izvērtējot aktuālākās profesionālās apmācību programmas, NVA dati liecina, ka jauniešu intereses ir bijušas ļoti dažādas, vispieprasītāko profesiju vidū bija tādas profesijas kā metinātājs, lietvedis, projekta vadītājs, mazā biznesa organizators, datorsistēmu tehniķis, klientu apkalpotājs un citas.

2018.gada sākumā NVA bija reģistrēti 4250 jaunieši bezdarbnieki  vecumā līdz 24 gadiem, kas ir 7% no kopējā NVA reģistrēto bezdarbnieku skaita un 6988 bezdarbnieki vecumā no 25 līdz 29 gadiem, kas ir 11% no reģistrēto bezdarbnieku kopskaita

Piektdiena, 19 Janvāris 2018 07:19

RTU sāksies sagatavošanas kursi skolēniem

Informācijas avots:

Lai palīdzētu sagatavoties centralizētajiem eksāmeniem un veiksmīgām studijām Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU), vidusskolēni aicināti pieteikties sagatavošanas kursiem. Rīgā notiks sagatavošanas kursi matemātikā un fizikā, bet RTU Daugavpils filiālē – fizikā.

Kursu dalībniekiem būs iespēja atkārtot vidusskolas mācību saturu konkrētā priekšmetā un strādāt ar kvalitatīviem starptautisku projektu izdales materiāliem.

Fizikas kursi Rīgā notiks divās grupās – sestdienās divas reizes mēnesī no plkst. 10.00 līdz 14.00, sākums 3. februārī, un otrdienās no plkst. 17.00 līdz 19.50, kursu sākums 6. februārī.

Arī matemātikas kursi Rīgā norisināsies divās grupās – sestdienās divas reizes mēnesī no plkst. 12.30 līdz 16.30, sākums 10. februārī, un pirmdienās no plkst. 17.00 līdz 19.50, sākums 5. februārī.

Sagatavošanas kursi fizikā Daugavpils filiālē notiks sestdienās no plkst. 12.30 līdz 16.30, sākums 27. janvārī.

Lai kļūtu par kursu dalībnieku, jāaizpilda pieteikuma anketa jāsamaksā kursu dalības maksa.

Vairāk par sagatavošanas kursiem Rīgā: www.rtu.lv/sagatavosanas-kursi

Vairāk par sagatavošanas kursiem RTU Daugavpils filiālē: df.rtu.lv

 

Informāciju sagatavoja:

Gundega Preisa,

RTU Sabiedrisko attiecību departamenta

Projektu vadītāja

Tālr.: 29828666, 67089134

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pirmdiena, 15 Janvāris 2018 14:02

Februārī sarunu ciklā “Kāpiens” tiksimies ar Sandu Brūnu

Informācijas avots:

Jauniešu klubs “13. pirmdiena” un Jēkabpils pilsētas pašvaldība aicina jauniešus uz trešo ikmēneša sarunu cikla “Kāpiens” tikšanos 2018. gada 16. februārī plkst. 17:00 Jēkabpils Tautas nama kamerzālē. Tajā jauniešiem būs iespēja iepazīt Latvijā lielākās ielu sporta un kultūras organizācijas „Ghetto Games” pasākumu organizatori Sandu Brūnu.

Liels prieks un pārgalvība. Ka tu vari piedalīties šajā spēlē. Un piedzīvot un radīt brīnumus.   /Imants Ziedonis

Jaunrades konkursa “Ideju pavasaris” virsmērķis ir aicināt jauniešus radīt idejas, kas modina radošumu caur darbu, paradoksiem — apvienojot šķietami nesavienojamo.

2018. gada10. janvāris – Lai popularizētu inženierzinātnes un sniegtu iespēju skolēniem apliecināt zināšanas matemātikā, fizikā, ķīmijā un informātikā, Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskola (RTU IZV) aicina 9. klases skolēnus pieteikties 4. atklātajai inženierzinātņu olimpiādei. Godalgoto vietu ieguvējus skolā uzņems bez iestājpārbaudījuma.

Olimpiāde norisināsies divos posmos. Pirmajā posmā skolēniem neklātienē no 22. janvāra līdz 11. februārim IZV mājaslapas www.izv.lv sadaļā «Inženierzinātņu olimpiāde» būs jāizpilda tiešsaistes tests, kurā būs 50 jautājumu. Skolēni, kuri būs pareizi atbildējuši vismaz uz 35 jautājumiem, saņems uzaicinājumu piedalīties otrajā posmā, kas norisināsies 24. februārī klātienē RTU IZV telpās, Rīgā, Kronvalda bulvārī 1. Šajā posmā skolēniem būs jārisina dažādi ar inženierzinātnēm saistīti uzdevumi. Olimpiādes rezultāti tiks publicēti līdz 7. martam skolas mājaslapā.

Olimpiādes noslēgums un uzvarētāju apbalvošana notiks 10. martā RTU Inženierzinātņu vidusskolā. Skolēni, kuri būs ieguvuši godalgotas vietas, tiks uzņemti skolā bez iestājpārbaudījuma, viņiem tiks nodrošinātas no skolas budžeta līdzekļiem finansētas mācības, kā arī vērtīgas balvas.

Šogad mācības RTU Inženierzinātņu vidusskolā uzsākuši divpadsmit jaunieši – pagājušā gada atklātās inženierzinātņu olimpiādes uzvarētāji – no Rīgas, Cēsīm, Auces, Daugavpils, Talsiem, Preiļiem, Carnikavas.

Pagājušajā gadā tiešsaistes testu pildīja aptuveni 400 skolēnu, savukārt uz otro posmu klātienē tika uzaicināti 100 skolēni.

IZV dibināta 2015. gadā, lai atbalstītu īpaši apdāvinātus Latvijas jauniešus, kuri savu nākotni vēlas saistīt ar inženierzinātnēm. Izturot lielu konkursu, 2015. gada rudenī mācības IZV 10. klasē sāka pirmie 24 skolēni. Patlaban IZV klases ir pilnībā nokomplektētas — skolēni mācās 10., 11. un 12. klasē.

Papildu informācija:
Gunita Romanovska,
RTU IZV direktora vietniece
Tālr. 26828663
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Darbības laikā IZV ir pierādījusi augsto izglītības kvalitāti, divus gadus pēc kārtas par sasniegumiem skolēnu zinātniski pētnieciskajā darbībā, mācību priekšmetu olimpiādēs un radošajās skatēs iegūstot pirmo vietu Ata Kronvalda fonda veidotajā labāko mazo skolu reitingā.

Olimpiādes nolikums: goo.gl/pzcQKy

Laika posmā no 2017.gada 3.novembra līdz 2017.gada 28. novembrim Jēkabpils Valsts ģimnāzijas vairāk nekā četri simti 8.klašu skolēni 16 nodarbībās ieguva informāciju  par tādām tēmām kā: “Seksuālā un reproduktīvā veselība”, “Sekstings”, “Seksuāli transmisīvās saslimšanas” un “Kontracepcija”, projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” ietvaros organizēšanai un nodrošināšanai projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" (projekta identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/049) ietvaros, ko vadīja biedrība “Papardes zieds”. Katras tēmas bloks sastāvēja no 4 apakš nodarbībām, kas ilga 1 stundu un 30 minūtes.

Pasākuma mērķis: Sniegt jauniešiem kvalitatīvu informāciju par seksuālo un reproduktīvo veselību, lai viņi savus lēmumus pieņemtu pārdomāti.

“Sekstings”

Apmācību tēmas jaunieši apguva neformālā   veidā, strādājot darba grupās, diskusijās.

Nodarbības “Sekstings” mērķis bija veicināt izpratni par atbildīga un droša interneta un sociālo tīklu lietošanas nozīmi, paradumiem un ar to saistītiem riskiem. Diskutēja par informācijas apmaiņu internetā. Sekstings ( seksuāla rakstura ziņu vai attēlu nosūtīšana ar mobilā tālruņa starpniecību), tā riski, atbildība.

“Kontracepcija”

Iepazīstināja jauniešus ar Latvijā pieejamajiem kontracepcijas veidiem. Runāja par uzticamu attiecību veidošanu, t.sk. spēju diskutēt par kontracepciju, par atbildību un ģimenes plānošanu.

“Seksuāli transmisīvās slimības” (STI/HIV)

Informēja jauniešus par risku seksuālo attiecību laikā inficēties ar (STI) un HIV/AIDS, par situācijām, kad nav iespējams inficēties, drošas aizsargāšanās metodēm.

“Seksuālās un reproduktīvās veselības nozīme”

Rosināja jauniešus aizdomāties par to, ka seksuālo attiecību uzsākšana ir nopietns solis, par kuru nedrīkst izlemt neviens cits kā pats jaunietis. Sniedza iespējas uzlabot savas argumentācijas spējas, prasmi izteikt savu vēlmi un spēju uzklausīt citus. Diskutēja par tādiem jautājumiem kā iepazīšanās , konfliktu risināšana, šķiršanās bailes, cieņu par otru cilvēku.

Jauniešu atsauksmes:

Patika:

  • Lektori, pasniegšanas forma, jauniešiem piemērota valoda;
  • Stāstījumi ar daudz piemēriem, ļāva mums pašiem domāt un darboties.
  • Man patika, ka stāstīja ļoti saprotami un pamācoši.
  • Lekcijas bija izzinošas. Bija iespēja iegūt jaunu informāciju par tēmām, ko mēs ikdienā nerunājam ar vecākiem.
  • Ļoti patika Oskara vadītā nodarbība.
  • Vajadzētu dažas tēmas stāstīt zēniem un meitenēm atsevišķi.
  • Man patika vadītāja radošums, aktivitātes un arī veids, kā to visu pasniedza. Bija ļoti daudz smieklu, pozitīva gaisotne.
  • Lekcijās bija noderīga informācija, gribētu vēl tādas lekcijas.
  • Man lekcijās patika tas, ka mēs spēlējām spēles un skatījāmies video. Ļoti patika strādāt grupās un pēc tam stāstīt par savu paveikto darbu. lekcijas bija labi novadītas.
  • Paldies par lekcijām! Es domāju, ka 8. vai 9.klasē katru gadu tādas vajadzētu.

Pasākums turpināsies 2018.gadā Jēkabpils 3.vidusskolā un 2019.gadā Jēkabpils 2.vidusskolā.

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/049  "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Sagatavoja pasākuma koordinators,

BJC direktora vietniece L.Ražinska

Trešdiena, 06 Decembris 2017 14:31

Janvārī sarunu ciklā “Kāpiens” tiksimies ar aktieri Ediju Zalaku

Informācijas avots:

Jauniešu klubs “13. pirmdiena” un Jēkabpils pilsētas pašvaldība aicina jauniešus uz otro ikmēneša sarunu cikla “Kāpiens” tikšanos 2018. gada 8. janvārī plkst. 17:00 Jēkabpils Tautas nama kamerzālē. Tajā jauniešiem būs iespēja iepazīt Dailes teātra aktieri Ediju Zalaku.

Lai apmeklētu pasākumu, jāaizpilda pieteikuma ankta, kas atrodama portālā www.jekabpils-jauniesi.lv

Jēkabpils jauniešu klubs “13. pirmdiena” sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību līdz pat 2018. gada beigām, par godu Latvijas simtgadei, organizē sarunu ciklu “Kāpiens”. Sarunu cikla mērķis ir jauniešiem neformālā gaisotnē iepazīt radošas un iedvesmojošas personības Latvijā un Jēkabpilī, kā arī uzzināt dažādu profesiju aizkulises.

“Kāpiens” līdz savam mērķim, līdz vietai, kur atrodamies šobrīd. “Kāpiens”, kas mūs vēl sagaida, lai nokļūtu, kur vēlamies būt.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Gādmane
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļas
Jaunatnes lietu speciāliste
Tālr. +371 25906344
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Piektdien, 1. decembrī, Jēkabpils Tautas namā notika pirmā tikšanās jauniešiem, sarunu cikla “Kāpiens” ietvaros. Tajā jauniešiem neformālā gaisotnē bija iespēja iepazīt Radio Pieci.lv raidījuma “Pieci klausās” producenti Karmenu Stepanovu no Rīgas. Karmena Stepanova Jēkabpils jauniešiem izstāstīja kas ir radio producents, kāda ir darba ikdiena, kā kļūt par DJ un kādi ir šī profesionāļa pienākumi, kā arī sniedza iespēju ielūkoties Radio Pieci aizkulisēs, demonstrējot video.

Sākot ar šī gada decembra mēnesi līdz pat 2018. gada beigām, par godu Latvijas simtgadei, Jēkabpils jauniešu klubs “13. pirmdiena” sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību organizē ikmēneša sarunu ciklu “Kāpiens”. Sarunu cikla mērķis ir jauniešiem neformālā gaisotnē iepazīt radošas un iedvesmojošas personības Latvijā un Jēkabpilī, kā arī uzzināt dažādu profesiju aizkulises.

Nākošais sarunu cikla “Kāpiens” pasākums gaidāms 2018. gada janvārī. Sīkāka informācija pieejama Jēkabpils jauniešu portāla www.jekabpils-jauniesi.lv sadaļā "SARUNU CIKLS KĀPIENS".

“Kāpiens” līdz savam mērķim, līdz vietai, kur atrodamies šobrīd. “Kāpiens”, kas mūs vēl sagaida, lai nokļūtu, kur vēlamies būt.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Gādmane
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļas
Jaunatnes lietu speciāliste
Tālr. +371 25906344
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Page 1 of 19

Koncertieraksts

Aktuāli