Piektdiena, 09 Februāris 2018 14:04

Apstiprināts Līvānu novada pašvaldības budžets 2018. gadam

Informācijas avots:  INDRA UPENIECE
Vērtēt šo objektu
(0 balsis)

7. februārī Līvānu novada dome apstiprināja Līvānu novada pašvaldības budžetu 2018. gadam.

Pamatbudžeta ieņēmumi 2018. gadā tiek plānoti 12 714 080 euro apmērā. Pamatbudžetā plānoti izdevumi - 15 856 279 euro. Pamatbudžeta finansēšana: no budžeta līdzekļu atlikuma 2018. gada sākumā, aizņēmuma Valsts kasē, aizņēmumu atmaksas un SIA „Līvānu slimnīca” pamatkapitāla palielināšanas.

Speciālajā budžetā līdzekļu atlikums uz gada sākumu sastāda 30 886 euro, plānotie gada ieņēmumi 359 252 euro. Speciālā budžeta izdevumi plānoti 365637 euro apmērā, apmaksas 24 501 euro.

Dāvinājumu un ziedojumu atlikums gada sākumā 60 030 euro, ieņēmumi 1185 euro. Izdevumi 61 215 euro.

Par budžeta prioritārajām jomām 2018.gadā ir noteikta sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana, pašvaldības iestāžu un struktūrvienību sekmīgas darbības nodrošināšana, iedzīvotāju sociālās aizsardzības nodrošināšana, atbalsts ģimenēm ar bērniem, kā arī valstī noteiktās minimālās darba algas palielināšana pašvaldībā, tās struktūrvienībās un budžeta iestādēs strādājošajiem, kā arī spēja nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā.

 

 

Paskaidrojuma raksts par Līvānu novada pašvaldības 2018. gada budžetu

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī pašvaldības teritorijas ilgtermiņa attīstībai.

Līvānu novada pašvaldības 2018. gada budžets sastāv no pamatbudžeta, speciālā un dāvinājumu un ziedojumu budžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamo finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās.

Par budžeta prioritārajām jomām 2018.gadā ir noteikta sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana, pašvaldības iestāžu un struktūrvienību sekmīgas darbības nodrošināšana, iedzīvotāju sociālās aizsardzības nodrošināšana, atbalsts ģimenēm ar bērniem, kā arī valstī noteiktās minimālās darba algas palielināšana pašvaldībā, tās struktūrvienībās un budžeta iestādēs strādājošajiem, kā arī spēja nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā.

Pašvaldības teritorijas ilgtermiņa attīstību nosaka Līvānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam un Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programma 2012.-2018.gadam.

Attīstības programmai ir izstrādāts Rīcību plāns 2012.-2018.gadam, paredzot konkrētas rīcības izvirzīto mērķu sasniegšanā:

Atbilstoši Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.–2018. gadamnoteiktajām prioritātēm, kā arī izvērtējot uz doto brīdi pieejamo informāciju par finansējuma piesaistes iespējām, 2018.gadā ir iekļauts finansējums sekojošu Attīstības programmas Rīcību plāna pasākumu realizācijai, kuriem uzsākušies sagatavošanās darbi un kuriem plānots piesaistīt ES struktūrfondu un citu fondu finansējumu, t.sk. nodrošinot ar Līvānu novada domes līdzfinansējumu:

RĪCĪBA 2.1.1. Līvānu biznesa parka attīstība industriālajā zonā

 

PASĀKUMS 2.1.1.8. Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Līvānu industriālajā zonā uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai (darbus plānots veikt Celtniecības ielā, Stirnu ielā, Mazajā Stirnu ielā veicot pilnīgu ielu pārbūvi – ierīkot apgaismojumu, pārbūvēt ielas braucamo daļu, ierīkot apvienotos gājēju-veloceliņus, ūdenssaimniecības darbi, komunikāciju pārbūve). Projekta realizācija turpinās no 2017. gada. Būvdarbus plānots pabeigt līdz 2018. gada beigām.

 

PASĀKUMS 2.1.1.9. Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Līvānu industriālās zonas sasniedzamībai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai (darbus plānots veikt Stacijas ielā un Fabrikas ielā veicot pilnīgu ielu pārbūvi, t.sk. apgaismojuma ierīkošana, komunikāciju pārbūve, apvienotā gājēju-veloceliņa izbūve, Projekta ietvaros ir plānots izbūvēt dzelzceļa pārvadu gājējiem virs sliežu ceļiem Līvānu pilsētā). Projekta realizācija turpinās no 2017. gada. Būvdarbus plānots pabeigt līdz 2018. gada beigām.

 

PASĀKUMS 2.1.1.10. Līvānu novada pašvaldības uzņēmuma SIA “Līvānu siltums” teritorijas pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Līvānu industriālajā zonā (plānots veikt veco ēku nojaukšanu, teritorijas sakārtošanu un labiekārtošanu, noliktavu laukuma izveidi uzņēmumiem). 2018. gadā plānota tehniskās dokumentācijas izstrāde.

PASĀKUMS 2.1.1.11. Līvānu pilsētas ielas pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai (darbus plānots veikt Baznīcas ielā). Šajā gadā plānots uzsākt būvdarbus.

 

RĪCĪBA 2.1.2. Transporta infrastruktūras uzlabošana Līvānu novadā

 

PASĀKUMS 2.1.2.3. Līvānu novada pagastu ceļu pārbūve (darbus plānots veikt Torņa ielā, Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā veicot ielas pārbūvi 300 m garā posmā). Plānots, ka līdz gada beigām būvdarbi tiks pabeigti.

 

PASĀKUMS 2.1.2.3. Līvānu novada pagastu ceļu pārbūve (darbus plānots veikt ceļa “Pētermuiža – Kūdras purvs” vienkāršotu atjaunošanu 640 m posmā). Šajā gadā plānots uzsākt būvdarbus.

PASĀKUMS 2.1.2.11. Līvānu pilsētas ielas pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai (šogad tiks veikta Kaiju ielas vienkāršota atjaunošana 625 m garumā, kā arī ierīkota ūdens novadīšanas sistēma). Darbi tiks šajā gadā uzsākti un līdz gada beigām pabeigti.

 

RĪCĪBA 2.1.4. Komunālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Līvānu novadā

 

PASĀKUMS 2.1.4.15 Līvānu ūdenssaimniecības attīstība III kārta (piesaistot Kohēzijas fonda finansējumu tiks turpināta ūdenssaimniecības sakārtošana Līvānu pilsētā, “Ubaglīcī”, Preiļu ielas rajonā, J. Rudzutaka ielas rajonā un Grīvas ielas rajonā). Būvdarbi ir uzsākti 2017. gadā un turpinās šogad. Projektu īsteno Līvānu novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”.

 

RĪCĪBA 2.2.3. Izglītības iestāžu infrastruktūras un atbalsta pasākumu uzlabošana

 

PASĀKUMS 2.2.3.21. Līvānu novada izglītības iestāžu mācību vides infrastruktūras uzlabošana (darbus plānots veikt Līvānu 1.vidusskolā: ergonomiskas mācību vides veidošana, jaunu dabaszinību kabinetu ierīkošana, jaunu IKT risinājumu ieviešana mācību procesā). Būvdarbi ir uzsākti 2017. gadā, šogad objekti ir pieņemti ekspluatācijā, turpinās mēbeļu un tehnoloģiju iegāde.

 

RĪCĪBA 2.2.5.Iedzīvotāju un viesu brīvā laika aktivitāšu pieejamības un kvalitātes uzlabošana

 

PASĀKUMS 2.2.5.15. Peldbaseina būvniecība Līvānu novadā (peldbaseina izbūve pie Līvānu 1. vidusskolas). Būvdarbi uzsākti 2017. gadā, peldbaseina būvniecība šogad tiks pabeigta.

 

RĪCĪBA 2.2.6. Veselības veicināšanas un aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes nodrošināšana

 

PASĀKUMS 2.2.6.3. Ikgadēji informatīvi pasākumi vecākiem par bērnu pareizu stāju, runas attīstību, veselīgu uzturu, atkarībā, personīgo higiēnu, sirds veselību, darba devējiem un darbiniekiem par arodveselības profilaksi (tiks rīkoti dažādām mērķa grupām slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi, piesaistot ES finansējumu). Pasākuma īstenošana uzsākta 2017. gadā, turpinās 2018. un 2019. gadā.

 

RĪCĪBA 2.2.5. Iedzīvotāju un viesu brīvā laika aktivitāšu pieejamības un kvalitātes uzlabošana

 

PASĀKUMS 2.2.5.17. Skatuves tērpu iegāde Līvānu novada deju kolektīviem (piesaistot ES finansējumu tiks iegādāti skatuves tērpi Līvānu novada pagastu pašdarbības kolektīviem). Projekta realizācija uzsākta 2017. gadā un turpinās šogad.

 

RĪCĪBA 2.2.8. Kultūras pasākumu pieejamības un kvalitātes nodrošināšana

 

PASĀKUMS 2.2.8.4.Rožupes brīvdabas estrādes un ar to saistītās infrastruktūras (piebraucamo ceļu, stāvlaukuma, apgaismojuma, parka) attīstība (Rožupes estrādes pārbūve). Būvniecības darbi tiks veikti šogad piesaistot ES finansējumu.

 

RĪCĪBA 2.2.9. Publiskās pārvaldes uzlabošana Līvānu novadā

 

PASĀKUMS 2.2.9.12. Līvānu novada pašvaldības ēku pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana – 3. kārta (Rudzātu pagasta pārvaldes ēkas siltināšana). Būvdarbi tiks veikti šogad un līdz gada beigām tiks pabeigti.

 

RĪCĪBA 2.3.2.Dabas vides ilgtspējīgas attīstības nodrošināšana

 

PASĀKUMS 2.3.2.11. Vides kvalitātes un dabas resursu uzlabošanas, kontroles un aizsardzības pasākumu nodrošināšana Līvānu novadā (turpinās meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana Līvānu novadā Turku pagastā 4 grāvjiem – Aizpuriešu, Teļu, Mošānu un Sila grāvis). Būvdarbi tiks pabeigti šogad.

 

2018.gadā tiks veikta arī Attīstības programmas Rīcību plāna pasākumu realizācija par Līvānu novada domes budžeta līdzekļiem, kā arī tiks turpināts darbs pie ārējā finansējuma piesaistīšanas to realizācijai.

Līvānu novada pašvaldības 2018.gada budžets izstrādāts, ievērojot likumos „Par pašvaldību budžetiem”, “Par pašvaldībām”, “Par budžetu un finanšu vadību” ,”Par valsts budžetu 2018.gadam”, kā arī nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos paredzētās prasības un pašvaldības plānošanas dokumentos noteiktos mērķus.

Skaitliskā informācija par pamatbudžeta ieņēmumiem un izdevumiem un budžeta klasifikācijai ir norādīta Līvānu novada domes saistošo noteikumu Nr. … ”Par Līvānu novada pašvaldības pamatbudžetu 2018. gadam” 1., 2. un 3.pielikumā, par speciālā budžeta ieņēmumiem un izdevumiem - Līvānu novada domes saistošo noteikumu Nr. … ”Par Līvānu novada pašvaldības speciālo budžetu 2018. gadam” pielikumā un dāvinājumu un ziedojumu ieņēmumiem un izdevumiem- Līvānu novada domes saistošo noteikumu Nr. … "Par Līvānu novada pašvaldības dāvinājumiem un ziedojumiem 2018. gadam" pielikumā.

PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETS

1. Ieņēmumu daļa.

Pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā plānoti ieņēmumi 12 262 727 euro apmērā (skat. 1.att.), tai skaitā:

- nodokļu ieņēmumi 5 476 554 euro (44,7 %)

- nenodokļu ieņēmumi 49 161 euro (0,4 %)

- transfertu ieņēmumi 6 334 070 euro (51,6 %)

- maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 402 942 euro (3,3 %)

1.att. Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2018.gadā.

2. Izdevumu daļa.

Pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā plānoti izdevumi 15 856 279 euro apmērā (skat. 2.att.), tai skaitā:

- vispārējie valdības dienesti 1 586 848 euro (10,01 %)

t. sk. izdevumi neparedzētiem gadījumiem 86 137 euro (0,54 %)

- aizsardzība 1 450 euro (0,01 % )

- sabiedriskā kārtība un drošība 8 934 euro (0,05 % )

- ekonomiskā darbība 3 061 052 euro (19,30 % )

- vides aizsardzība 113 815 euro (0,72 % )

- teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 1 384 033 euro (8,73 %)

- veselība 58 527 euro (0,37 % )

- atpūta, kultūra un reliģija 1 306 632 euro (8,24 %)

- izglītība 7 258 489 euro (45,78 %)

- sociālā aizsardzība 1 076 499 euro (6,79 %)

2.att. Pamatbudžeta izdevumu struktūra 2018.gadā.

3. Finansēšana.

Aizņēmumi 2 614 162 euro

Aizņēmumu atmaksas 779 545 euro

Pamatkapitāla palielināšana 4 941 euro

t. sk. - SIA „Līvānu slimnīca” 4 941 euro

 

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 1 763 876 euro

Kopā finansēšana 3 593 552 euro.

Līvānu novada domes parāds Valsts kasei uz 2018. gada 1. janvāri - 8 108 889 euro.

2018. gadā plānots ņemt aizņēmumus Valsts kasē kopsummā 2 614 162 euro, t. sk.:

124 220 euro apmērā projekta „Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana” īstenošanai (2016.gada 22.jūlija aizdevuma līgums Nr. A2/1/16/257);

555 454 euro apmērā projekta „Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Līvānu industriālās zonas sasniedzamībai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai” (Stacijas, Fabrikas ielas) īstenošanai;

145 251 euro apmērā projekta „Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Līvānu industriālajā zonā uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai” (Celtniecības iela) īstenošanai;

163 929 euro apmērā projekta „Līvānu pilsētas ielas pārbūve uzņēmējdarbības veicināšanai” (Kaiju iela) īstenošanai;

85 892 euro apmērā projekta „Līvānu novada pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšana 3. kārta “ (Rudzātu pagasta ēkas siltināšana) īstenošanai;

35 178 euro apmērā projekta „Rožupes estrādes pārbūve” īstenošanai;

314 130 euro apmērā projekta “Līvānu 1.vidusskolas peldbaseina jaunbūve un sporta zāles- angāra pārbūve Rīgas ielā 101, Līvānos, Līvānu novadā” daļas, kas saistīta ar izglītības funkcijas nodrošināšanu, īstenošanai (2017.gada 10.maija aizdevuma līgums Nr. A2/1/17/272);

758 937 euro apmērā projekta “Līvānu 1. vidusskolas mācību vides uzlabošana” īstenošanai (2017.gada 31.oktobra aizdevuma līgums Nr. A2/1/17/787);

431 171 euro apmērā aprīkojuma iegādei projekta “Līvānu 1. vidusskolas mācību vides uzlabošana” ietvaros.

Plānotais Līvānu novada domes parāds uz 2018. gada 31. decembri – 9 919 005 euro.

Pielikumā: Līvānu novada domes saistību grafiks.

 

Kopējais iedzīvotāju skaits uz 01.01.2018. Līvānu novadā saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem ir 12311 (2017.gadā - 12469 iedzīvotāji)

Līvānu pilsētā – 7980 (2017.gadā - 8042);

Jersikas pagastā – 821 (2017.gadā – 838);

Rožupes pagastā – 1279 (2017.gadā – 1299);

Rudzātu pagastā – 796 (2017.gadā – 817);

Sutru pagastā – 556 (2017.gadā - 574);

Turku pagastā – 879 (2017.gadā – 899).

Bērnu un jauniešu skaits (līdz darba spējas vecumam) ir 1529 (2017.gadā – 1591); darbaspējīgo iedzīvotāju skaits – 8208 (2017.gadā – 8127); iedzīvotāju skaits virs darba spējas vecuma – 2574 (2017.gadā – 2751).

Dati par iedzīvotājiem: 01.01.2018.

Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Lielākā sociāli ekonomiskā problēma Līvānu novadā un valstī kopumā ir iedzīvotāju skaita samazinājums un salīdzinoši augstie bezdarba rādītāji. Tomēr pēdējos gados bezdarba līmeņa rādītājiem ir tendence samazināties. Bezdarba līmeņa rādītāji Līvānu novadā:

2018.gada 1.janvārī – 13,0%

2017.gada 1.janvārī – 15,1%

2016.gada 1.janvārī – 16,1%

Avots: Nodarbinātības Valsts aģentūra

Līvānu novada domes priekšsēdētājs A. Vaivods

 

 

Lasīts 726 reizes Pēdējo reizi rediģēts Piektdiena, 09 Februāris 2018 14:18

Pievienot komentāru

Aizsardzības kods
Atjaunināt

Noskaties

Aktuāli