Trešdiena, 10 Janvāris 2018 13:38

Preiļu novadā pieaug atbalsts audžuģimenēm

Informācijas avots:  Maija Paegle
Vērtēt šo objektu
(0 balsis)

Pagājušajā gadā Preiļu novada dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 2017/14 „Par sociālo palīdzību Preiļu novadā”. Saistošie noteikumi nosūtīti izskatīšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Pēc noteikumu akceptēšanas tie tiks publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā “Preiļu Novada Vēstis” un stāsies spēkā.

Domes noteikumos iestrādātas izmaiņas, kas ļauj sniegt lielāku atbalstu vairākām iedzīvotāju mērķgrupām. Lielāka vērība šogad tiks veltīta audžuģimenēm, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem.

Jaunie noteikumi paredz, ka bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš jau no bērnības ir invalīds, patstāvīgas dzīves uzsākšanai tiek izmaksāts vienreizējs pabalsts 213,44 eiro apmērā. Iepriekš vienreizējo pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai 128 eiro apmērā saņēma bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni neatkarīgi no invaliditātes. Tāpat iepriekš nebija izdalīts ikmēneša pabalsts pilngadību sasniegušiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri ir invalīdi kopš bērnības. Pabalsta apmērs katrai šīs mērķgrupas personai bija noteikts 64,03 eiro pie nosacījuma, ja jaunietis sekmīgi mācās. No šī gada bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, kuri ir invalīdi kopš bērnības, saņems ikmēneša pabalstu 106, 72 eiro apmērā.

Pašvaldība lēmusi, ka lielāka vērība jāpievērš audžuģimeņu atbalstam. Ja iepriekš novada dome bērna uzturam audžuģimenē ik mēnesi izmaksāja pabalstu 145 eiro mēnesī, tad no šī gada audžuģimene katra bērna uzturam saņems 160 eiro mēnesī. Lai motivētu vietējos iedzīvotājus veidot audžuģimenes, dome lēmusi, ka ikmēneša pabalstu 220 eiro apmērā bērna uzturam piešķirs audžuģimenēm, kuras savu dzīvesvietu deklarējušas Preiļu novada teritorijā.

No šī gada stājas spēkā nosacījums, ka trūcīgai ģimenei drīkstēs piederēt viena automašīna ne jaunāka par 10 gadiem, savukārt trūcīgai daudzbērnu ģimenei – divas automašīnas ne jaunākas par 10 gadiem. Prakse rāda, ka daudzos gadījumos viens no vecākiem brauc strādāt ārpus novada, bet otra automašīna nepieciešama, lai varētu nogādāt bērnus izglītības iestādēs.

Turpmāk tiesības saņemt pašvaldības sociālo palīdzību būs nestrādājošiem pensionāriem un personām ar invaliditāti, kuras mājoklī deklarēti un dzīvo vieni un kuru pensija ir līdz 265 eiro. Iepriekš šis pabalsts pienācās, ja pensijas apmērs nepārsniedza 250 eiro mēnesī. Ja kopā dzīvo divi vai vairāk pensionāri vai personas ar invaliditāti, tad pabalsts pienākas, ja ienākumi uz katru mājoklī deklarēto personu nepārsniedz 225 eiro.

No šī gada pašvaldībā mainīsies arī pabalsta apmērs garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai, kas vienai personai sastāda 53 eiro mēnesī un atbilst valstī noteiktajam GMI apmēram. Izmaiņas saistošajos noteikumos paredz, ka pašvaldība šogad palielina arī GMI apmēru atsevišķi dzīvojošiem vecuma, invaliditātes pensijas un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējiem ar ļoti zemiem ienākumiem. Iepriekš pabalsta apmērs sastādīja 115 eiro mēnesī, no šī gada tas tiek paaugstināts līdz 120 eiro. Šāda mērķgrupa pabalstu sistēmā tika iekļauta, pamatojoties uz statistikas datiem, jo arvien vairāk kļūst personu, kuras pensionēšanās gadījumā saņem zemas pensijas vai tikai valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, kas sastāda 64.03 eiro.

Kā informēja Preiļu novada Labklājības pārvaldes vadītājs Lauris Pastars, veiktās izmaiņas sociālo pabalstu klāstā neprasa no pašvaldības papildu līdzekļus, jo kopumā pašvaldības budžeta sadaļa pabalstiem nepieaug. Tas saistīts ar to, ka Preiļu novadā ik gadu samazinās trūcīgo personu skaits, kas savukārt ļauj pašvaldībai vairāk līdzekļu atvēlēt bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kā arī audžuģimeņu atbalstam.

Maija Paegle,

Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Lasīts 426 reizes

Pievienot komentāru

Aizsardzības kods
Atjaunināt

Noskaties

Aktuāli