2021.gada 26. februāris

Aurēlija, Evelīna, Mētra

Uzsākta skatu torņa izbūve Taborkalnā projektā “Starptautiskā tūristu maršruta “Strūves ģeodēziskais loks” izveide(FOTO)

Salas novada pašvaldība īsteno Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020. gadam ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda investīciju, projektu “Starptautiskā tūristu maršruta “Strūves ģeodēziskais loks” izveide”. Atbilstoši būvprojektam, pēc Valsts meža dienesta saņemtā apliecinājuma koku ciršanai, decembrī, veikta izbūves trases atmežošana.

Janvārī, pirms sala iestāšanās, pašvaldības īpašumā “Jančuki”, Sēlpils pagastā sākušies būvdarbi “Strūves ģeodēziskā loka punkta “Daborkalns” publiskās infrastruktūras un skatu torņa izbūve”. Izbūvēts pagaidu ceļš nokļūšanai Taborkalnā un atbilstoši ziemas apstākļiem, iebetonēti pamati skatu tornim.

Februārī darbnīcās gatavo pamatu apakšējo sietu. Būvdarbus veic SIA “Ramda C”. Būvuzraudzības pakalpojumu sniedz SIA “AGADOS exertus”, būvuzraugs Astrīda Dutkeviča. Būvprojektu izstrādāja SIA “AD Technical Work”. 

Vadošais projekta partneris: Jēkabpils pilsētas pašvaldība.

Projekta partneri: Salas novada pašvaldība un Anikščai reģionālā parka direkcija (Lietuva).

Projekta plānotās aktivitātes: Uzlabot un labiekārtot infrastruktūru trīs Strūves ģeodēziskā loka punktos; izveidot interaktīvu izstādi, uzņemt filmu; organizēt mācības 20 tūrisma speciālistiem; organizēt pieredzes apmaiņas braucienus; izveidot starptautisku tūrisma maršrutu Somija- Igaunija- Latvija- Lietuva; uzsākt kampaņu "Iepazīsti Strūves ģeodēziskā loka punktus!”.

Projekta mērķis: uzlabot Strūves ģeodēziskā loka punktu tūrisma infrastruktūru Latvijā un Lietuvā, lai kultūras mantojums būtu pieejams un pievilcīgs iekļaušanai pārrobežu un starptautiskā tūrisma maršrutos. Projekts īstenojas no 2020. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 30. jūnijam.

Projekta kopējais budžets ir EUR 850 509.70, Salas novada pašvaldības indikatīvā summa – EUR 250585.00, no tās ERAF finansējums (85%) – EUR 212997.25, Salas novada pašvaldības līdzfinansējums (15%) – EUR 37 587.75. Neattiecināmās izmaksas EUR 90144,27.

Projektu līdzfinansē Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. - 2020. gadam.

Par sniegto informāciju nav atbildīga Eiropas Savienība. Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Salas novada pašvaldība, un tas nevar tikt uzskatīts  par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.


Avots: salasnovads.lv

Atstājiet komentāru