2021.gada 23. aprīlis

Georgs, Jurģis, Juris

Tiks uzsākta sabiedriskā apspriešana olu ražotnes izveidei bijušā Jēkabpils lidlauka teritorijā (SHĒMA)

Tiks uzsākta sabiedriskā apspriešana olu ražotnes izveidei bijušā Jēkabpils lidlauka teritorijā (SHĒMA)

2020.gada aprīlī un maijā uzņēmums SIA “GALLUSMAN” vērsās Krustpils novada un Jēkabpils pilsētas pašvaldībās, informējot par ieceri bijušā Jēkabpils lidlauka teritorjā, aptuveni 50 ha platībā īstenot apjomīgu investīciju projektu, kas paredz līdz 100 milj. eiro investīcijas moderna olu un to produktu ražotnes kompleksa izveidē, radot līdz 200 jaunas darba vietas.

Ņemot vērā no pašvaldībām saņemto konceptuālo atbalstu, ražotnes projekta izvērtēšanai 2020. gada jūlijā tika uzsākts ietekmes uz vidi novērtējums un 2020. gada augustā notikusi projekta sākotnējā sabiedriskā apspriešana.

Ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros vērtētas divas iespējamās ražotnes infrastruktūras izvietojuma alternatīvas, vērtēta ražotnes darbības ietekme uz gaisa kvalitāti, radītā trokšņa novērtējums, transporta plūsmas intensitātes izmaiņas, augsnes, grunts, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu piesārņojuma iespējamības novērtējums, ietekme uz dabas vērtībām un bioloģisko daudzveidību, veikta uzņēmuma darbības risku analīze, kā arī vērtēta iespējamā ietekme uz cilvēka veselību. Novērtējumā konstatēts, ka darbības ietekme nepārsniegs cilvēku veselības aizsardzībai noteiktos gaisa kvalitātes normatīvus un vadlīnijas, kā arī neradīs negatīvu ietekmi uz tuvākajām apdzīvotajām teritorijām. Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu sagatavoja uzņēmums SIA “Geo Consultants”.

Ar sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu no 2021. gada 4. marta ikvienam interesentam būs iespējas iepazīties tīmekļa vietnēs www.krustpils.lv, www.jekabpils.lv un www.geoconsultants.lv (sadaļā “Vides izpēte/Paziņojumi (IVN)”) un līdz 2021. gada 5. aprīlim sniegt savus rakstiskus priekšlikums, nosūtot tos SIA „Geo Consultants” (Olīvu iela 9, Rīga, LV-1004, tālrunis: tālrunis: 67627504, e-pasts: gc@geoconsultants.lv) un Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv).

Laika posmā no 2021. gada 15. marta līdz 19. martam neklātienes formā (attālināti) norisināsies ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme, kuras laikā ikvienam interesentam būs iespējas iepazīties ar projekta ietekmes uz vidi novērtējuma video prezentāciju (no 15. marta būs pieejama tīmekļa vietnēs www.krustpils.lv, www.jekabpils.lv un www.geoconsultants.lv), kā arī sūtīt intersējošos jautājumus uz e-pasta adresi gc@geoconsultants.lv.

2021.gada 17. martā no plkst. 16:00 notiks arī ietekmes uz vidi novērtējuma tiešsaistes videokonference (pieejas saite tiks publicēta 15. martā tīmekļa vietnē www.geoconsultants.lv), kuras laikā ikviens interesents, kas šai videokonferencei pieslēgsies, varēs tiešsaistē uzdot savus interesējošos jautājumus plānotā ražotnes projekta sakarā.

Pēc minētās ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskās apspriešanas pabeigšanas, ziņojums nepieciešamības gadījumā tiks papildināts un iesniegts Vides pārraudzības valsts birojam izvērtēšanai un atzinuma saņemšanai. Tikai pēc atzinuma saņemšanas būs iespējama projekta turpmāka virzība, tajā skaitā būvprojekta sagatavošana. Kompleksa būvniecību plānots uzsākt 2021. gada beigās, bet pilnas jaudas ekspluatāciju sākt 2024. gadā.

Ražotnes kompleksā paredzēts izbūvēt 16 dējējvistu novietnes, 9 jaunputnu izaudzēšanas novietnes, putnu barības ražošanas cehu, olu un olu produktu ražošanas cehu un saistošās inženierkomunikācijas – ūdensapgādes, kanalizācijas, notekūdeņu attīrīšanas, elektroapgādes, gāzes apgādes un sakaru tīklu infrastruktūru. Tāpat paredzēts izbūvēt modernas putnu mēslu pārstrādes iekārtas, kas aprīkotas ar augstas efektivitātes gaisa attīrīšanas sistēmu, kā arī koksnes biomasas katlu māju kompleksa siltumapgādes vajadzībām. Elektroapgādes jaudu nodrošināšanai uz ražošanas ēku jumtiem paredzēts uzstādīt saules paneļus.

Ražotnes kompleksa teritorijā nav paredzēta putnu mēslu krātuvju izbūve, kas ir galvenais nelabvēīgu smaku rašanās cēlonis citos putnkopības uzņēmumos. Tā vietā tiks nodrošināta radīto putnu mēslu tūlītēja pārstrāde.

Ražotnes tehnoloģiskajos procesos un aprīkojumā tiks ieguldītas būtiskas investīcijas, lai ražošanas procesus nodrošinātu automātiskas un uz inovācijām balstītas iekārtas. Tāpat ražošanas ēkas un teritoriju paredzēts aprīkot ar konstruktīviem elementiem un ieviest virkni citus risinājumus, kas samazina darbības nelabvēlīgo ietekmi uz vidi un blakus esošajām teritorijām.   

Galvenā saražotā produkcija būs čaumalu olas un dažādi olu produkti - šķidrie olu produkti (dažādas olu masas ar vai bez piedevām), olu pulveris (dažādi to veidi), vārītas olas, ēdienu pagatavošanas sagataves, uztura bagātinatāji u.c. Līdz 90% no visas produkcijas paredzēta eksportam.

Kā papildus produkts ar augstu eksporta potenciālu, kas tiks saražots putnu mēslu pārstrādes rezultātā, būs žāvēts un granulēts organiskais augsnes minerālmēslojums, kas izmantojams lauksaimniecībā fosilo vai rūpnieciski ražoto minerālmēslu vietā. Mēslojuma ražošanā paredzēta sadarbība ar Latvijas uzņēmumiem SIA “Baltic BioRefinery Park” un SIA “Generis”, kas specializējas mēslošanas, augu aizsardzības un bioracionālo produktu un to ražošanas tehnoloģiju izstrādē.

Ražotnes kompleksa izveide un darbība ne tikai veicinās nodokļu ieņēmumus valsts un pašvaldību budžetos, bet arī radīs plašas biznesa attīstības iespējas daudziem vietējiem uzņēmējiem, piemēram, būvniekiem, lauksaimniekiem, transporta pakalpojumu sniedzējiem, iepakojuma ražotājiem un citiem. Tāpat tiks radīti priekšnoteikumi bijušā Jēkabpils lidlauka teritorijas turpmākai sakārtošanai, radot labvēlīgus apstākļus citu ražošanas uzņēmumu piesaistīšanai.Avots: krustpils.lv

Komentāri (0-3/3)

 • Janka
  25.02.2021 19:40
  Ļoti labi. Cilvēkiem būs darbs nevis jābrauc vergot uz Angliju. Varēs palikt ģimenēs.
 • ola
  25.02.2021 13:10
  Jūtu līdzi tiem uzņēmumu darbiniekiem kas tajā teritorijā jau darbojas
  #svaigsgais
 • Laucinieks
  25.02.2021 12:16
  Lai tik būvē. Būs darba vietas, būs jauna ražošanas vieta.

Atstājiet komentāru