2021.gada 18. jūnijs

Alberts, Madis

Jēkabpils pilsētas pašvaldības policija atgādina- nezināšana neatbrīvo no atbildības

Jēkabpils pilsētas pašvaldības policija atgādina- nezināšana neatbrīvo no atbildības

Jēkabpils pilsētas pašvaldības policijā (turpmāk Pašvaldības policija) aizvien biežāk tiek saņemtas iedzīvotāju sūdzības par transportlīdzekļu novietošanu pilsētas teritorijas esošajos zālienos. Visbiežāk automašīnu vadītāji grēko, novietojot transportlīdzekļus zālienos, kas ir daudzdzīvokļu namu pagalmu teritorijās.

Pašvaldības policija atgādina, ka novietot transportlīdzekļus ir atļauts uz brauktuves, stāvlaukumā, nevis zālienā, tā, lai tas netraucētu citus braucošus transportlīdzekļus.

Apgrūtināta transportlīdzekļu novietošana stāvēšanai, iespējams, ir pamats risināt jautājumu par papildus autostāvvietu ierīkošanu, ceļu satiksmes citādu organizēšanu, bet transportlīdzekļu novietošanas grūtības pašas par sevi nevar būt par pamatu neievērot ārējā normatīvā akta noteiktos ierobežojumus.

Jēkabpils pilsētas domes 2020.gada 13.februāra Saistošo noteikumu Nr.5 “Jēkabpils sabiedriskās kārtības un būves, tās teritorijas uzturēšanas saistošie noteikumi” 6.punktā noteikts - Par automašīnu un citu mehānisko transporta līdzekļu novietošanu pilsētas zaļajā zonā – piemēro naudas sodu no 7 līdz 22 naudas soda vienībām. (Atgādinu, ka viena naudas vienība ir pieci euro, tātad noteiktais sods ir no 35,00 līdz 110,00 euro).

Reālās situācijās nereti rodas grūtības automašīnas vadītājam pārmest noteikumu neievērošanu, jo zem riteņiem zāliena nemaz nav. Pirms pieciem gadiem tas varbūt tur bijis, bet autovadītāji to izbraukājuši. Tādās reizēs sodu piemērot nevar. Kā risinājumu varētu ieteikt māju apsaimniekotājiem sakārtot namu tuvumā esošos zālienus, iesēt jaunu zālāju, norobežot to, izvietot informatīvas zīmes par zāliena atjaunošanu. Tad, tiklīdz automašīna iebrauks atjaunotajā laukumā, tās īpašniekam nāksies maksāt sodu.

Jāpiebilst, ka transportlīdzekļu vadītāji dažkārt piemirst to, ka apstāšanās un stāvēšanas ierobežojumi ir noteikti ne tikai ar aizlieguma ceļa zīmēm.

Automašīnas nedrīkst novietot:

1) vietās, kur attālums starp brauktuves nepārtraukto ceļa apzīmējuma līniju, sadalošo joslu vai pretējo brauktuves malu un apturētu transportlīdzekli ir mazāks par 3 m;

2) uz gājēju pārejām, vietās, kur brauktuvi šķērso velosipēdu ceļš, gājēju un velosipēdu ceļš vai kopīgs gājēju un velosipēdu ceļš, un tuvāk par 5 m no šīm vietām;

3) uz ietvēm, gājēju ceļiem, gājēju un velosipēdu ceļiem, kopīgiem gājēju un velosipēdu ceļiem, velosipēdu ceļiem un velojoslām;

4) uz tiltiem, estakādēm, ceļa pārvadiem un zem tiem un citās vietās, kas norādītas 2015.gada 2.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.279 “Ceļu satiksmes noteikumi” 121.punktā.

Atstājot automašīnas stāvēšanai, pārliecinieties par to, ka tās netraucē citiem satiksmes dalībniekiem!

Pašvaldības policija vēlas vērst uzmanību, ka konstatējot pārkāpumu un ņemot vērā Administratīvās atbildības likuma 19.nodaļas “Administratīvā pārkāpuma procesa īpatnības atsevišķās lietu kategorijās” 162.panta, Ceļu satiksmes likuma 57.panta, 78.panta 8.daļas nosacījumus, transportlīdzekļa vadītājam, kas neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā, tiek uzlikts naudas sods.

Lai panāktu vienlīdzīgu attieksmi pret visām personām un taisnīguma ievērošanu, piemērojot administratīvos sodus, likumdevējs Ceļu satiksmes likumā par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu ir noteicis nemainīgus, konkrētus naudas sodus : sešas naudas vienības, tas ir 30,00 euro (par stāvēšanu uz ietvēm u.c.), astoņas naudas vienības, tas ir 40.00 euro (par stāvēšanu uz tiltiem, gājēju pārejām u.c.), vienpadsmit naudas vienības, tas ir 55.00 euro (par stāvēšanu invalīdiem paredzētās stāvvietās bez invalīdu stāvvietas izmantošanas kartes).

Konstatējot attiecīgo pārkāpumu, policijas darbiniekam nav jāsagaida transportlīdzekļa vadītājs, nav nepieciešams vērtēt lietas apstākļus, netiek ņemti vērā atbildību mīkstinoši apstākļi, policijas darbiniekam nav pienākums vērtēt piemērojamā soda apmēru un veidu, jo likums nosaka tikai vienu konkrētu soda veidu un apmēru!

Lielākais sūdzību skaits, ko pašvaldības policija saņem, ir lūgums atcelt transportlīdzekļa vadītājam piemēroto sodu par to, ka automašīna tikusi novietota invalīdiem paredzētajā stāvvietā.

Iedzīvotāji nav iepazinušies ar Ceļu satiksmes noteikumu prasībām (246.punkts), kurās noteikts, ka novietojot transportlīdzekli invalīdiem paredzētā un attiecīgi apzīmētā stāvvietā, transportlīdzekļa salonā pie priekšējā stikla jānovieto invalīdu stāvvietu izmantošanas karte. Invalīdu apliecība vai invaliditāte kā tāda nedod tiesības novietot automašīnu invalīdu stāvvietā! Saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem Invalīdu stāvvietu izmantošanas karte pilnvaro tās īpašnieku izmantot speciāli apzīmētu stāvvietu, kas apzīmētas ar 844.papildzīmi "Personām ar invaliditāti" vai 942. ceļa apzīmējumu, pakalpojumus Eiropas Savienības dalībvalstīs".

Pamatojoties uz Ceļu satiksmes likuma 78.panta astoto daļu, par stāvēšanu vietās, kas apzīmētas ar 844. papildzīmi vai 942. ceļa apzīmējumu, ar transportlīdzekli, kuram nav invalīdu stāvvietu izmantošanas kartes, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam vienpadsmit naudas soda vienību (55,00 euro) apmērā.

Invalīdu stāvvietas izmantošanas karti izsniedz Ceļu satiksmes drošības direkcijā. To izsniedz nevis konkrētam transportlīdzeklim, bet gan konkrētam cilvēkam, kam noteikta invaliditāte. Līdz ar to persona, kas ir izņēmusi invalīdu stāvvietas izmantošanas karti, drīkst atstāt automašīnu jebkurā invalīdu stāvvietā, ja vien uz mašīnas priekšējā paneļa labi redzamā vietā novietota šī karte. Invalīdu stāvvietas izmantošanas karte uz automašīnas paneļa jānovieto tā, lai no mašīnas ārpuses būtu redzams tās kods. Savukārt, ja policijas darbinieks lūdz uzrādīt karti, jāparāda arī tās otra puse, kur ir invalīda fotogrāfija un informācija par viņu.

Saskaņā ar Ceļu satiksmes drošības direkcijas mājas lapā ievietoto informāciju (https://www.csdd.lv/invalidu-stavvietas-karte/invalidu-stavvietu-izmanto...) , invalīdu stāvvietu izmantošanas karti izsniedz:

· personām, kurām ir izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinums par medicīniskām indikācijām vieglā automobiļa speciālajai pielāgošanai un pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai saņemšanai;

· personām ar I grupas redzes invaliditāti;

· personām, kurām ir izsniegta Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) izziņa, vai VDEĀVK atzinums par to, ka noteiktas indikācijas bērna invalīda (līdz 18 gadu vecumam) īpašas kopšanas nepieciešamībai.

Par invalīdu stāvvietu izmantošanas kartes saņemšanu jāsamaksā 0,86 euro.

Lai uzlabotu piekļuvi pilsētā esošām iestādēm uz veikaliem, vairākās vietās (piemēram veikals “Beta” Brīvības iela 145, veikals “TOP” Nameja iela 12) Jēkabpils pilsētā automašīnu atstāšana stāvvietā ir atļauta uz noteiktu laiku

Automašīnu stāvvietās, kurās ir atļauts apstāties uz noteiktu laiku ir izvietota ceļa zīme Nr. 537 “Stāvvieta” un papildzīme Nr. 840 “Stāvēšanas laiks”. Novietojot automašīnu šādā stāvvietā, tās salonā pie priekšējā stikla jānovieto informācija ar pulksteņa laiku, cikos transporta līdzeklis stāvvietā ir atstāts.

Ceļu satiksmes noteikumos nav noteikts kādas formas laika norādei jābūt automašīnas salonā pie priekšējā stikla, tādējādi transportlīdzekļa vadītājs var izvēlēties jebkuru saprotamu informācijas norādes veidu. Vai tas tiek izdarīts ar speciāla informatīvā pulksteņa palīdzību, vai uz lapiņas uzrakstītu laiku – tas ir katra transportlīdzekļa vadītāja ziņā.

Stāvēšanas laika noteikuma pārkāpšana rada apgrūtinājumu tiem cilvēkiem, kam iestādi vai tirdzniecības vietu nepieciešams apmeklēt īslaicīgi. Šī laika ierobežojuma mērķis ir viens – lai pēc iespējas plašākam transportlīdzekļu vadītāju lokam būtu iespējams izmantot stāvvietu, un, lai netiktu novietotas uz neierobežotu laiku vienas un tās pašas automašīnas. Tādēļ aicinām automašīnu vadītājus cienīt vienam otru, novietot automašīnas tam paredzētajās stāvvietās un uz atļauto laiku automašīnas salonā pie priekšējā stikla novietot informāciju par automašīnas atstāšanas laiku.

Vienlaikus atgādinu, ka par transportlīdzekļa novietošanu stāvvietā neatbilstoši prasībām, kuras noteiktas ar attiecīgām papildzīmēm piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam sešu naudas soda vienību ( 30,00 euro) apmērā.

Pašvaldības policija skaidro, ka normatīvie akti paredz noteiktu kārtību un šī noteiktā kārtība ir obligāta un neviens tādēļ nevar atsaukties, ka par to nav zinājis, nejauši aizmirsis vai pastāvējuši citi apstākļi, lai neievērotu tiesību normās noteiktās prasības.

Arī šajā gadā Pašvaldības policija regulāri rīkos reidus Jēkabpils pilsētā, apsekojot izbraukātos zālājus, kā arī sekojot līdzi tam, lai automašīnas netiktu novietotas, pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumu prasības.

Aicinām būt atbildīgiem, sekot līdzi normatīvo aktu prasībām, jo nezināšana neatbrīvo no atbildības!

Jēkabpils PPP priekšnieka vietniece Inga Ostrovska

Komentāri (0-1/1)

  • Esss
    17.06.2021 06:52
    Tāpat brauc zālienos un novieto auto...

Atstājiet komentāru