2022.gada 10. augusts

Audris, Brencis, Inuta

Piešķirti apbalvojumi “Līvānu novada domes Atzinības raksts”

Piešķirti apbalvojumi “Līvānu novada domes Atzinības raksts”

2021.gada 28. oktobra Līvānu novada domes sēdē deputāti lēma par apbalvojuma “Līvānu novada domes Atzinības raksts” piešķiršanu, kas ir viens no augstākajiem Līvānu novada apbalvojumiem. Balstoties uz iedzīvotāju, iestāžu, komisiju iesniegumiem un Līvānu novada domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta komitejas ierosinājumu, dome nolēma 2021. gadā piešķirt šādus apbalvojumus:

Nominācijā „Sabiedriskais darbs” Varim Peiseniekam 

Nominācijā „Sabiedriskais darbs” Varim Peiseniekam, Līvānu novada iedzīvotājam, sportistam – par orientēšanās sporta tradīciju saglabāšanu, par sportiskās meistarības izkopšanu 24 stundu rogainingā, par aktīvu un radošu iesaistīšanos Līvānu novada sporta dzīvē, organizējot Gunāra Jāņa Mīkuļa piemiņas sacensības orientēšanās sportā, auto orientēšanās sacensības, pārgājienus pa novada pagastiem, rakstot un realizējot projektus.

Varis Peisenieks ir līvānietis, kurš pēc darbiem galvaspilsētā atgriezās tēva mājās Turku pagastā un sakopa savu dzimto sētu. Varis vienmēr ir kustībā un kūsājošas enerģijas pārpilns, tāpēc spēj aizraut un pulcināt sev apkārt arī citus domubiedrus. Vienmēr sabiedriski aktīvs un gatavs jauniem izaicinājumiem. Viņš zīmē kartes Līvānu pilsētai un novadam, lai pēc tam organizētu orientēšanās sacensības. Izstaigāt, izbraukt ar velosipēdiem un iepazīt novada pagastus ir Vara ideja, ko viņš veiksmīgi īstenojis. Kad pienāk ziema, viņš organizē pārgājienus ar slēpēm. Visās šajās aktivitātēs var piedalīties ikviens interesents, un tādu ir daudz. Lielu ieguldījumu Varis devis novada orientēšanās sporta tradīciju saglabāšanā,  aktīvi iesaistījies Gunāra Jāņa Mīkuļa piemiņas sacensību orientēšanās sportā organizēšanā. Katru gadu tiek rakstīts kāds Mazo grantu projekts, lai sakārtotu kādu novada vietiņu vai radītu iespēju cilvēkiem iepazīt novada ievērojamākās vēsturiskās vietas, purvus, upes, pilskalnus. Tāds aizvadītajā gadā bija arī projekts Līvānu novada apceļošanas un izzināšanas spēle “Pieskāriens”.  Atsaucība no iedzīvotājiem bija liela. Savukārt šogad tika realizēts projekts par autoorientēšanos novadā. Varis visu iepriekšminēto dara sabiedriskā kārtā, sniedzot nozīmīgu ieguldījumu sportiska un veselīga dzīvesveida popularizēšanā Līvānu novadā.

Nominācijā “Labdarība” Birutai Krūmiņai 

Nominācijā “Labdarība” Birutai Krūmiņai, “Y’s Men International” kluba “Līvāni Labdarība”  biedrei, Līvānu novada iedzīvotājai – par ieguldījumu labdarības kluba “Y’s Men Līvāni “Labdarība” attīstībā, aktīvu un radošu iesaistīšanos novada nevalstisko organizāciju darbībā, labdarības pasākumu organizēšanā, par nesavtīgu atbalstu un palīdzību līdzcilvēkiem.

Biruta Krūmiņa ir organizācijas “Y’s Men International” kluba “Līvāni Labdarība” biedre jau piecus gadus un sabiedriski aktīva sava novada patriote. Viņas enerģija nekad neizsīkst – Biruta piedalās ļoti daudzos labdarības pasākumos, palīdzot ar apģērba, mēbeļu un citu ikdienai nepieciešamu mantu nodrošināšanu cilvēkiem, kam dzīvē paveicies mazāk, kas nonākuši nelaimē vai dažādu apstākļu dēļ paši nespēj nodrošināt sev visu nepieciešamo. Viņa sadarbojas ar biedrību “Baltā māja”, Līvānu slimnīcas sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļu, palīdz bērnunama bērniem,  tiem, kas no turienes nākuši - sniedz viņiem atbalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanā. Nesen ar Birutas palīdzību sagādāti apavi Rudzātu speciālās pamatskolas audzēkņiem. Viņa kopā ar ģimeni un citiem domubiedriem regulāri apciemo sociālās aprūpes centru “Rožlejas”, kur tā iemītnieku ikdienu padara gaišāku un pozitīvām emocijām piepildītu. Šajā gadā ir piesaistījusi pašvaldības Mazo grantu projekta līdzekļus un ar domubiedru grupu atjaunojusi nacionālo partizānu piemiņas vietu Rožupes pagasta Ošas polderī, ko apņēmusies uzturēt arī nākotnē. Biruta ir radošs cilvēks – dzied, spēlē teātri, vada pasākumus. Viņa ir ļoti sabiedriska un atvērta. Nekad neatsaka savu palīdzību kādam, kuram tas nepieciešams. Labdarība un sabiedriskais darbs ir viņas dzīves misija.

Nominācijā “Sirdsdarbs” Paulīnai Zariņai 

Nominācijā “Sirdsdarbs” Paulīnai Zariņai, Sutru pagasta pārvaldes vadītājai, Znotiņu Romas katoļu baznīcas draudzes loceklei – par nozīmīgu ieguldījumu Znotiņu Romas katoļu baznīcas atjaunošanā un baznīcai piegulošās teritorijas sakopšanā, kā arī Sutru pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā.

Paulīna Zariņa ir ilggadēja Znotiņu Romas katoļu baznīcas draudzes locekle, kas daudzus gadus rūpējas par baznīcu, kam šogad atzīmēta 95 gadu jubileja.  Paulīna regulāri raksta un realizē projektus, tā palīdzot dievnamam ar katru gadu kļūt spožākam. Daudzu gadu laikā ar viņas līdzdalību, piesaistot gan personīgos, gan ziedotāju, gan projektu līdzekļus, pulcinot ap sevi citus pagasta aktīvos iedzīvotājus, dievnamā ir nomainītas durvis un logi, žogs, sakārtota teritorija, atjaunotas svētbildes, rekonstruētas vēsturiskās Znotiņmuižas vērtības. Šobrīd Paulīnas vadībā tiek pētīta muižas vēsture, kas līdz šim nebija veikts.  Paulīna ir sabiedriski aktīva, radoša personība, kas apveltīta ar cilvēciskām vērtībām, sirdsdegsmi un lielu iejūtību. Darbs dara darītāju – tā viņu varētu raksturot. Agrās rīta stundās apskrienot mājas soli, jau ap septiņiem no rīta viņa ierodas savā darba vietā Sutru pagasta pārvaldē, pēcāk, vakara stundās, dodas uz baznīcu, lai to sakoptu, sagrābtu lapas, izravētu puķu dobes. Sirdsdarbs ir arī Paulīnas darbs pagasta pārvaldē, kur viņa nesavtīgi rūpējas par ikvienu pagasta iedzīvotāju. Viņa ir cilvēks, kas nevienam neatsaka savu palīdzību – ja nepieciešams, kādam nopērk maizes klaipu, aizved uz dievkalpojumu vai palīdz rast mieru sarunās.

Nominācijā „Izglītība” Inesei Magdaļenokai 

Nominācijā „Izglītība” Inesei Magdaļenokai, Līvānu 1.vidusskolas direktora vietniecei – par ilggadēju, profesionālu un panākumiem bagātu pedagoģisko darbību, pedagogu un skolēnu sadarbības attīstību, pedagoga profesijas prestiža veicināšanu un nozīmīgu ieguldījumu Līvānu 1. vidusskolas attīstībā.

Inese Magdaļenoka strādā Līvānu 1. vidusskolā kopš 1992. gada, tātad jau gandrīz 30 gadus. Šo gadu laikā viņa sniegusi nozīmīgu ieguldījumu Līvānu 1. vidusskolas un kopumā izglītības jomas attīstībā ne vien novadā, bet arī Latvijā. Inese nesavtīgi dalās ar savu pieredzi un idejām, ir iniciatore vairākiem pasākumiem, kuri veicina skolēnu un skolotāju sadarbību. Jau vairāk kā 20 gadus viņa organizē skolēnu Zinātniski pētniecisko darbu norisi skolā un arī starp draugu skolām. Aktīvi iesaistās Neatkarīgās Izglītības biedrības darbībā, cenšoties popularizēt un celt pedagoga darba prestižu, vadot diskusijas starp dažādu nozaru pārstāvjiem. Pārstāvēja šo organizāciju arī sarunu festivālā “LAMPA”. Īstenojot jauno mācību saturu projektā "Kompetenču pieeja mācību saturā" jeb Skola2030, Ineses kā direktora vietnieces profesionālais atbalsts ir ļoti nozīmīgs: palīdzēt kolēģiem nenobīties, neapstāties pie pirmajām grūtībām. Palīdzēt arī citiem Līvānu novada vispārizglītojošo skolu direktoru vietniekiem saprast un īstenot jaunajā saturā iekļautās prasmes, tikumus, caurvijas, sadarboties un vadīt mācību procesu. Inese ir līdzautore skolotāju sadarbībai starp vairāku Latvijas  skolu skolotājiem un vadības komandām.  Daudzu gadu garumā Inese ir piedalījusies arī novada pasākumu organizēšanā, veidojusi scenārijus, vadījusi daudzus pasākumus. Viņa ir arī viena no grāmatas „Līvāni toreiz un tagad” autorēm. Lappuses par Līvānu pilsētas tūrisma objektiem ir uzrakstītas ar Inesei piemītošo labskanīgumu, sirsnīgumu un patriotismu.

Nominācijā “Kultūra” Aijai Smirnovai 

Nominācijā “Kultūra” Aijai Smirnovai, Līvānu novada kultūras centra direktorei – par nozīmīgu ieguldījumu kultūras jomas attīstībā Līvānu novadā, īstenojot inovatīvus kultūras projektus, par tradicionālās kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu, kā arī pozitīva Līvānu novada tēla veidošanu Latvijā un ārvalstīs.

Aija Smirnova ir ilggadēja Līvānu novada kultūras centra direktore un sabiedriski aktīva entuziaste, kura ar savu degsmi un pašaizliedzīgo rīcību allaž darbojusies, lai novada kultūrtelpu veidotu pieejamu un novatorisku. Aija ir ne tikai radoša personība, bet apveltīta ar cilvēciskām vērtībām, kas ir spēcīgs devums cilvēkiem, kurus viņa pulcina ap sevi. Līvānu novadā un arī ārpus tā Aiju pazīst kā zinošu tautas tradīciju un folkloras vērtību glabātāju, kura rūpējas un mudina citus rūpēties par kultūrvēsturiskām vietām un sentēvu atstāto mantojumu. Kopā ar domubiedriem iniciatīvu grupā “Līdumnieki” 2021.gadā atjaunojusi partizānu piemiņas vietu “Olūtneica”, tāpat darbojas pie folkloras materiālu vākšanas, lai tos saglabātu digitālos ierakstos nākamajām paaudzēm. Aija regulāri veido un iesaistās dažādos kultūras un mākslas projektos ārpus novada, un atved tos arī mūsu ļaudīm. Kopā ar brāli, mākslinieku Kristapu Ancānu veidojusi un atvedusi uz Līvāniem tādu mākslas projektu kā “Vadu uguns”, kura ietvaros ar lielformāta gaismas bumbām un performanci “Padod man” izraisījusi sajūsmu ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem. Organizējusi novadā “Pieguļnieku nakti”, kas Līvānu vārdam ļāva izskanēt valsts mērogā. Krāšņi svētku koncerti, pasākumi ģimenēm ar bērniem, radošās darbnīcas un daudzas jo daudzas citas kultūras norises notikušas, pateicoties Aijas radošajai enerģijai. Aijas vadībā Līvānos tapuši arī vairāki interaktīvi vides objekti. Kā kultūras iestādes vadītāja viņa bijusi stiprā aizmugure visam centra kolektīvam, amatiermākslas kustībai  šajā absolūti neprognozējamajā laikā, nosargājot to, nodrošinot nepārtrauktību un pierādot, ka kultūra ir svarīga daļa no sabiedrības vajadzībām.

Nominācijā “Sports” Jānim Bulmeisteram 

Nominācijā “Sports” Jānim Bulmeisteram, Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas trenerim – par futbola sporta veida attīstību Līvānu novadā, kā arī augstu profesionalitāti un sasniegumiem trenera darbā, gūstot vērā ņemamus rezultātus novada, reģionālajās un Latvijas mēroga sacensībās.

Jānis Bulmeisters Līvānos strādā kopš 2016. gada, bet šajā laikā viņš paspējis ļoti daudz. No vienas bērnu futbola komandas Jāņa vadībā izaugusi vesela jauno futbolistu saime – līdz aptuveni 100 zēniem vairākās vecuma grupās, kuri šobrīd jau gūst augstākos rezultātus reģionālajās sacensībās. Viņš ir izaudzinājis un sagatavojis arī jauno futbola talantu Saniju Santu Vuškāni, kura spēlē Latvijas jaunatnes izlases sastāvā U-17 grupā. Un ne tikai Sanijai, bet arī puikām Jānis ir autoritāte, draugs, viņu lielākais fans un ikdienas grūtību pārvarēšanas dzinējspēks – būt aktīviem, vienotiem, nepadoties un, kā saka viņš pats, vienkārši augt par īstiem vīriem. Jānis ir cilvēks, kurš ceļas un krīt par bērnu iespēju pilnvērtīgi nodarboties ar futbolu un saviem audzēkņiem. Jānī dzīvo cīnītāja gars – vienmēr censties labāk, darīt vairāk. Viņa centība bērnu labā ir neviltota, un tieši šādus speciālistus, kuri velta sevi visu darbam ar bērniem, mēs redzam kā lielāko ieguldījumu sabiedrības labā. Līdztekus Jānis ir pārreģistrējis un sakārtojis futbola kluba “Līvāni” juridiskās formalitātes un veic kluba vadītāja pienākumus, organizē futbola sacensības, piesaistījis sponsoru – vietējo uzņēmumu “LīvMet”. Izveidojis Līvānu pieaugušo futbola komandu spēlēšanai Latvijas futbola federācijas 3. līgas Austrumu reģionā. Jānis arī pats ir aktīvs futbolists. Dedzīgs futbola “bacilis”, kas saglabā un attīsta futbola tradīcijas Līvānu novadā.

Nominācijas “Uzņēmējdarbība” apakšnominācijā „Gada uzņēmējs” 

Nominācijas “Uzņēmējdarbība” apakšnominācijā „Gada uzņēmējs” SIA “VAMARI L” (valdes priekšsēdētājs Vadims Vasiļjevs, valdes locekle Mārīte Vasiļjeva) – par ilggadēju un veiksmīgu uzņēmējdarbību Līvānu novadā, uzņēmuma izaugsmi un attīstību, kā arī sakārtotas vides veidošanu Līvānos.

Savu darbību uzņēmums uzsāka 2001.gadā ar ziedu un dāvanu tirdzniecību. Laikam ritot, tas paplašināja savu darbību, piedāvājot klientiem daudzveidīgāku preču klāstu – sadzīves tehnika, gaismas ķermeņi, somas, sporta preces, dārza tehnika un inventārs, juvelierizstrādājumi, apģērbi u.c. Pateicoties uzņēmēju iniciatīvai un vēlmei attīstīt, paplašināt savu uzņēmējdarbību, 2017.gadā Līvānos tika sakārtota vecā maiznīcas ēka un tās teritorija Zaļajā ielā. Sakārtotajā ēkā tika atvērts jauns veikals “REGO tehnika”, un papildus tika izveidots arī internetveikals, kas deva iespēju iedzīvotājiem preces iegādāties attālināti. Lai iedzīvotājiem nodrošinātu ērtāku un mūsdienīgāku iepirkšanos, šogad  “REGO tehnika” veikalam tapa jauna mājaslapa regoveikals.lv. Sabiedrības neto apgrozījums 2020.gadā bija 565 025,00 EUR, kas salīdzinājumā ar 2019.gadu ir palielinājies par 15%. Ikkatrs klients, ieejot veikalā “REGO tehnika”, var atrast sev nepieciešamo – sākot no vismazākā skrūvgrieža un darba cimdiem līdz pat zāles pļāvējam traktoriņam. Kvalitāte un individuāla attieksme ir uzņēmuma darbības stūrakmeņi!

Nominācijas “Uzņēmējdarbība” apakšnominācijā „Lauku uzņēmējs” ZS “Irbenājs”

Nominācijas “Uzņēmējdarbība” apakšnominācijā „Lauku uzņēmējs” ZS “Irbenājs” (īpašnieks Jānis Pundurs) – par ilggadēju un veiksmīgu uzņēmējdarbību stādu audzēšanas jomā Līvānu novada lauku teritorijā, kā arī veiksmīgu sadarbību ar Līvānu novada pašvaldību Līvānu pilsētas apzaļumošanā.

Zemnieku saimniecība ir dibināta 1992. gadā un ir specializējusies vasaras puķu un dārzeņu stādu audzēšanā. Ģimenes uzņēmums šajā sfērā darbojas jau vairāk kā 20 gadus. Stādaudzētavā “Rožupe” klientiem ir iespējams iegādāties ne tikai stādus, bet arī gatavas puķu kompozīcijas. Katru sezonu stādaudzētavā tiek piedāvāti gan vairāku gadu garumā klientu iecienītākie stādi un puķu kompozīcijas, gan tiek domāts par jaunu un nebijušu stādu piedāvājumu. Čaklo saimnieku izaudzētie stādi ir augstas kvalitātes  - dārzeņi dod bagātīgu ražu, bet ziedi krāšņi sakuplo un ilgstoši zied. Katru pavasari stādaudzētavu “Rožupe” kuplā skaitā apmeklē gan Līvānu novada, gan citu tuvējo novadu dārzkopji. Saimnieki arī paši regulāri dodas izbraukuma tirdzniecībā. Jau vairākus gadus zemnieku saimniecība “Irbenājs” veido arī Līvānu pilsētvides apstādījumus un kompozīcijas. Līvānu pilsētas apstādījumu ziedu lielā daudzveidība priecē gan vietējos iedzīvotājus, gan viesus, gan garāmbraucējus. Ikvienu klientu saimniecībā sagaida atsaucīgie un izpalīdzīgie saimnieki, kuri pēc klientu vēlmēm un vajadzībām piemeklēs visatbilstošākos stādus vai puķu kompozīcijas.

Tradicionāli apbalvojumi tika pasniegti Latvijas Republikas Proklamēšanas gadadienas pasākumā 18.novembrī, tomēr, ņemot vērā COVID-19 izplatību valstī un izsludināto ārkārtējo situāciju, šogad apbalvojumu pasniegšana ir atlikta uz vēlāku, kad tas būs iespējams.

Avots: livani.lv

Atstājiet komentāru