2023.gada 6. jūnijs

Ardis, Ingrīda

Jēkabpils Radio1 Līvānu novada aktualitātes 2023.gada 25.maijā

Jēkabpils Radio1 Līvānu novada aktualitātes 2023.gada 25.maijā

Radio1 Līvānu novada aktualitātes pulksten 11.00 un 16.00

Līvānu novada administrācijas atalgojumam pašvaldības šī gada budžetā paredzēts 1,1 miljons eiro, liecina publikācija oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis". Līvānu novada pašvaldība apstiprinājusi budžetu šim gadam, kurā pamatbudžeta 2023.gadam ieņēmumi 14,7 miljoni eiro, izdevumi 18,5 miljoni eiro, aizņēmumi - 1,9 miljoni eiro. Budžetā iekļauts naudas līdzekļu atlikums uz 2023.gada 1.janvāri, kas ir 2,7 miljoni eiro. Budžeta ieņēmumos lielāko daļu veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis - 6,3 miljoni eiro un valsts budžeta transferti - 6,9 miljoni eiro, tai skaitā no Pašvaldību izlīdzināšanas fonda - 3,3 miljons eiro. Šogad Līvānu novada pašvaldības administrācijas atlīdzībai paredzētais finansējums ir 1 miljons 88 tūkstoši 881 eiro. 

Izdevumos ekonomiskajai darbībai paredzēts finansējums 2,8 miljoni eiro. Šajā summā ietilpst finansējums Līvānu novada būvvaldes funkciju nodrošināšanai, valsts dotācija autoceļu (ielu) fonda uzturēšanai, finansējums ceļu (ielu) investīciju projektiem, pašvaldības finansiāls atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai. Budžetā ir aile "Ubaglīča ielu pārbūvei", kurā ieplānoti 1,5 miljoni eiro. Šie līdzekļi paredzēti ielu pārbūvei Līvānos, un tajā iekļauti izdevumi būvdarbu apmaksai, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai.

Sabiedriskās kārtības un drošības nozares izdevumi noteikti 24 tūkstoši 7 eiro, tai skaitā finansējums Līvānu novada pašvaldības policijas izveidošanai - 6 tūkstoši 426 eiro. Kultūras un sporta pasākumu organizēšanai, bibliotēku, kultūras iestāžu darbības nodrošināšanai, sporta klubu un reliģisko organizāciju atbalstam ieplānoti 1,8 miljoni eiro. Izglītībai paredzēti 7,4 miljoni eiro. Līdzekļi paredzēti pirmsskolas izglītības iestādes, vispārējās izglītības iestāžu, mūzikas un mākslas skolas, bērnu un jauniešu centra, sporta skolas, izglītības pārvaldes darbības nodrošināšanai, skolēnu pārvadājumiem, ēdināšanai, projektu turpināšanai izglītības jomā.

Līvānu novada Rudzātu ciema centrā starp daudzdzīvokļu mājām uz pašvaldības zemes tiek būvēts 3x3 basketbola laukums  Brūvers. Pirms diviem gadiem, 3x3 Olimpiskā zelta iedvesmotiem, aktīvajiem rudzātiešiem radās doma ierīkot Rudzātu centrā visiem pieejamu basketbola laukumu. Par šo ieceri izdzirdējuši, vietējie jaunieši pāris dienu laikā savāca apmēram 150 parakstu, kas deva uzticības mandātu biedrības "Sēnīte" projekta virzītājam ķerties klāt darbiem. Pa šo laiku āra laukuma būvniecībai ir piesaistītas investīcijas 36 tūkstoši eiro. Projektu virza biedrība "Sēnīte", būvdarbus veic SIA "Solart būve". Pēc bruģēta laukuma izbūves uz tā tiks uzstādīts FIBA sertificēts āra basketbola laukuma segums no Zviedrijas firmas "Bergo Flooring". Uz šī laukuma paredzēts rīkot vietēja un plašāka mēroga mačus, bet ikdienā laukums būs pieejams ikvienam bumbot gribētājam. Laukuma svinīgā atklāšana paredzēta šajā vasarā. 

Turpinām aktualitātes

Turpinās pieteikšanās uz Līvānu novada pašvaldības izsludināto konkursu “Mazo Grantu projektu konkurss” ar iespēju saņemt Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējumu līdz tūkstoš 500 eiro. Tā mērķis: Atbalstīt radošus un sabiedriski nozīmīgus Līvānu novada iniciatīvas grupu projektus, kas veicina kultūras, izglītības, sporta, brīvā laika un vides sakopšanas aktivitāšu popularizēšanu, pilsētas un lauku iedzīvotāju iesaistīšanos šajās aktivitātēs. Projektu pieteikumus savu mērķprogrammu īstenošanai var iesniegt: biedrības un nodibinājumi, to struktūrvienības, iedzīvotāju iniciatīvas grupas, kas apvienojušās projekta realizācijai. Projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš ir līdz 2. jūnijam. Papildu informācija, vēršoties pie Līvānu novada pašvaldības Plānošanas un attīstības speciālistes Sigitas Sīmanes, tālr: 26553452, e-pasts: sigita.simane@livani.lv.

Līdz 9.jūnijam aicina pieteikt pretendentus augstākā Līvānu novada apbalvojuma – Līvānu Goda pilsonis – piešķiršanai 2023.gadā. Par Līvānu Goda pilsoni var kļūt ikviens vietējā sabiedrībā zināms cilvēks, kas devis nozīmīgu ieguldījumu Līvānu novada attīstībā vai veidojis pozitīvu Līvānu novada tēlu Latvijā un/vai ārvalstīs. Lai pieteiktu kandidātu, iedzīvotājiem līdz 9.jūnijam pulksten 15.30 ir jāiesniedz iesniegums Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā. Apbalvojums tiks pasniegts šī gada 22.jūlijā – Līvānu pilsētas svētkos. Līvānu Goda pilsonim pasniedz piemiņas velti – sudraba nozīmīti ar Līvānu novada simboliku, kā arī piešķir naudas balvu 500 eiro. 

Un vēl

Valdība atbalstīja Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas nodošanu Rīgas Tehniskajai universitātei no 2025.gada 1.aprīļa. RTA turpinās pastāvēt kā RTU struktūrvienība. RTU būs RTA tiesību un saistību pārņēmēja.Rīgas tehniskā universitāte pārņems arī Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas Līvānu filiāli, kas turpinās darboties kā RTU Līvānu filiāle, kura ir reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā un akreditētajā studiju virzienā "Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības" un turpinās īstenot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu "Mašīnbūve". Rīkojuma projekts paredz līdz šā gada 1.novembrim sagatavot un iesniegt apstiprināšanai izglītības un zinātnes ministram Rēzeknes tehnoloģiju augstskolas un tās Līvānu filiāles un vidusskolas reorganizācijas plānu.

Atstājiet komentāru