2022.gada 26. maijs

Eduards, Edvards, Varis

Jēkabpils novada pašvaldība piemēros 7,5 reizes lielāku nekustamā īpašuma nodokli mājokļiem, kuros nav deklarēta neviena persona

Jēkabpils novada pašvaldība piemēros 7,5 reizes lielāku nekustamā īpašuma nodokli mājokļiem, kuros nav deklarēta neviena persona

Jēkabpils novada pašvaldība no 2022.gada 1.janvāra piemēros 7,5 reizes lielāku nekustamā īpašuma nodokli dzīvojamām mājām, kurās nav deklarēta neviena persona, liecina informācija pašvaldības mājaslapā.

Saskaņā ar  Jēkabpils novada domes 23.09.2021. saistošiem noteikumiem Nr.9 „Saistošie noteikumi par likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanu Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā”,  sākot ar 2022.gadu nekustama īpašuma nodokļa likmes - 0,2% no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56 915 euro, 0,4% no kadastrālas vērtības daļas, kas pārsniedz 56 915 euro, bet nepārsniedz 106 715 euro, un 0,6% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 106 715 euro, piemēro dzīvokļa īpašuma sastāvā esošai ēkas daļai, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, un šai daļai piekrītošajai koplietošanas telpu platībai un viena dzīvokļa mājām, divu vai vairāku dzīvokļu mājām, kas nav sadalītas dzīvokļa īpašumos, kā arī telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, ja šie nodokļa objekti ir fizisku personu īpašumā vai valdījumā, tie netiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai un objektā taksācijas gada 1.janvārī plkst. 0.00 dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai personai. Pārējos gadījumos piemēro nodokļa likmi 1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības.

Nodokļa aprēķināšanas piemēri 2022.gadā


Jēkabpils novada pašvaldība vērš uzmanību, ja mājoklī 2022.gada 1.janvārī  nav deklarēta dzīvesvieta nevienai personai, nodoklis ir  7,5  reizes lielāks.

Atstājiet komentāru