2024.gada 21. aprīlis

Anastasija

Noteikti ierobežojumi naftas vadu aizsargjoslā Jēkabpils novada Rites pagastā

Noteikti ierobežojumi naftas vadu aizsargjoslā Jēkabpils novada Rites pagastā

SIA “Latvian Transit” informē, ka Jēkabpils novada pašvaldības teritoriju Rites pagastā šķērso uzņēmumam piederošie maģistrālie naftas un naftas produktu vadi, kuriem, saskaņā ar Aizsargjoslu likumu ir noteikta drošības aizsargjosla (minimālais platums – 25 metri no cauruļvada ass).

Vispārīgie aprobežojumi aizsargjoslās ir noteikti Aizsargjoslu likuma 35. pantā. Papildus aprobežojumi aizsargjoslās ap ogļūdeņražu ieguves vietām, naftas, naftas produktu un bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadiem, tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem, degvielas uzpildes stacijām ir noteikti Aizsargjoslu likuma 57. pantā, kura pirmajā, otrajā un trešajā daļā ir noteikti svarīgākie aprobežojumi. Tostarp, Aizsargjoslu likuma 57. panta pirmās daļas punkti, tajā skaitā, bet ne tikai, nosaka:

- aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus;
- aizliegts nomest smagumus, izmest vai izliet zemē kodīgas vai koroziju izraisošas vielas, degvielu vai eļļošanas materiālus;
- aizliegts staigāt pa virsūdens cauruļvadu pārejām;
- aizliegts veikt darbus, kas saistīti ar zemes applūdināšanu;
- aizliegts audzēt kokus un krūmus platībās, kuras norādītas aizsargjoslu noteikšanas metodikā;
- ja nav noslēgta rakstveida vienošanās ar ogļūdeņražu ieguves vietu, naftas, naftas produktu un bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadu, tilpņu, krātuvju, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumu, degvielas uzpildes staciju īpašnieku, aizliegts:
- būvēt, atjaunot, pārbūvēt vai nojaukt jebkuras ēkas un inženierbūves,
- izvietot lopbarības, minerālmēslu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu, kokmateriālu, uzliesmojošu, viegli un īpaši viegli uzliesmojošu vielu, produktu un materiālu glabātavas,
- izvietot degvielas uzpildes stacijas,
- ierīkot kuģu, liellaivu un peldošu celtņu piestātnes,
- veikt darbus ar uguni un liesmu, dzīt pāļus, lietot vibroveltņus ar svaru, kas lielāks par 5000 kilogramiem, un triecienmehānismus ar jaudu, kas lielāka par 100 kilovatiem,
- veikt zemes darbus dziļāk par 0,3 metriem, bet aramzemēs — dziļāk par 0,45 metriem, kā arī meliorācijas un grunts planēšanas darbus,
- veikt ģeoloģiskos, ģeodēziskos un citus pētniecības darbus, kas saistīti ar urbumu veidošanu un grunts paraugu ņemšanu (izņemot augsnes paraugus),
- veikt gultnes padziļināšanas un zemes smelšanas darbus,
- veikt citus darbus, kas traucē ogļūdeņražu ieguves vietu, naftas, naftas produktu un bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadu, tilpņu, krātuvju, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumu, degvielas uzpildes staciju un ar šiem objektiem saistīto iekārtu apkalpošanu vai var bojāt šos objektus.

Aizsargjoslu likuma 57. panta otrās daļas punkti, tajā skaitā, bet ne tikai, nosaka:

- aizliegts veikt darbus, kas saistīti ar spridzināšanu un derīgo izrakteņu ieguvi;
- aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas ogļūdeņražu ieguves vietām, naftas, naftas produktu un bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadiem, tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem un to objektiem;
- aizliegts aizsargjoslās gar zemūdens cauruļvadiem braukt ar izmestu enkuru vai tīkliem, ierādīt zvejas vietas un zvejot, ķert ūdens dzīvniekus un iegūt ūdensaugus ar dziļūdens rīkiem.

Aizsargjoslu likuma 57. panta trešās daļas punkti, tajā skaitā, bet ne tikai, nosaka:

- aizliegts būvēt jaunas dzīvojamās mājas vai esošās ēkas pārbūvēt par dzīvojamām mājām;
- aizliegts būvēt jaunas nedzīvojamās ēkas vai esošās ēkas pārbūvēt par nedzīvojamām ēkām, izņemot satiksmes un sakaru iestāžu ēkas un rūpnieciskās ražošanas  ēkas un noliktavas, kuru būve rakstveidā saskaņota ar ogļūdeņražu ieguves vietu, naftas, naftas produktu un bīstamu ķīmisko vielu un produktu, cauruļvadu, tilpņu, krātuvju, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumu īpašnieku;
- aizliegts būvēt jaunas sporta un atpūtas būves vai esošās ēkas pārbūvēt par sporta un atpūtas būvēm;
- aizliegts atvērt izglītības iestādes, ierīkot spēļu laukumus un atpūtas zonas;
- aizliegts rīkot publiskus pasākumus;
- pilsētās un ciemos aizliegts drošības aizsargjoslās iekārtot sabiedrisko transportlīdzekļu pieturvietas;
- ja nav noslēgta rakstveida vienošanās ar ogļūdeņražu ieguves vietu, naftas, naftas produktu un bīstamu ķīmisko vielu un produktu, cauruļvadu, tilpņu, krātuvju, pārstrādes vai pārkraušanas uzņēmumu īpašnieku, aizliegts izvietot degvielas uzpildes stacijas, bīstamu ķīmisko vielu un produktu, kokmateriālu, uzliesmojošu, viegli un īpaši viegli uzliesmojošu vielu, produktu un materiālu glabātavas.

Vienlaicīgi atgādinām, ka kopš 2022. gada beigām maģistrālais naftas produktu cauruļvads “Polocka - Ventspils” ir iztukšots un piepildīts ar inertās gāzes (slāpekļa) maisījumu. SIA “Latvian Transit” turpina uzturēt maģistrālo cauruļvadu drošā stāvokļa režīmā, kura laikā tiek saglabāta maģistrālā cauruļvada darbspēja, nodrošināta ekoloģiskā drošība, rūpnieciskā drošība un ugunsdrošība visam tā uzturēšanas periodam.

Atstājiet komentāru