2024.gada 23. aprīlis

Georgs, Jurģis, Juris

Apstiprināts Līvānu novada pašvaldības 2022.gada budžets

Apstiprināts Līvānu novada pašvaldības 2022.gada budžets

2022.gada 4.februārī notika Līvānu novada domes ārkārtas sēde, kurā tika apstiprināts Līvānu novada pašvaldības 2022.gada budžets.

2022.gada budžetā ietvertās labās lietas:

Nodrošināts visu izglītības un kultūras iestāžu darbs;
Visiem skolēniem saglabātas brīvpusdienas;
Saglabāta visu māksliniecisko kolektīvu darbība;
Saglabāts progresīvais bērnu piedzimšanas pabalsts un pārējie materiālie pabalsti;
Arī turpmāk pašvaldība apmaksās pulciņus un sporta skolas nodarbības;
Atbalsts mājokļu pabalsta veidā (vientuļiem senioriem, personām ar invaliditāti u.c.);
Saglabāts atbalsts iedzīvotāju līdzdalības projektiem (mazie garanti, skolēnu biznesa idejas, Līvānu novads VAR);
Ieplānoti līdzekļi pilsētas svētkiem;
Samazinātas pašvaldības administratīvās izmaksas no 12,2% uz 9,6%;
Palielinātas darba algas no novembra arī mazo algu saņēmējiem (pavāriem, virtuvju vadītājiem, pavāru palīgiem, skolotāju palīgiem, bibliotekāriem, baseina administratoriem, glābējiem, lietvežiem, aprūpētājiem, amatniecības centra darbiniekiem, Kultūras centra tehniskajam personālam u.c.);

Tiks turpināti iesāktie un uzsākti jauni būvniecības projekti, izstrādās tehniskos projektus (Jaunsilavas pamatskolas laukuma atjaunošana, Ubaglīča mikrorajona ielu atjaunošanas un apgaismojuma izbūves darbu turpināšana, komunikāciju aku nomaiņa un sakārtošana Rīgas ielā, Gājēju pārejas apgaismojuma izbūve Celtniecības ielā, Rudzātu un Rožupes pagasta ceļu pārbūve, stāvlaukuma atjaunošana Rudzātos, Daugavas un Grīvas ielās apgaismojuma ierīkošana, veloceliņa izbūve līdz Grīvas mežam, Sutru pagasta NAI pārbūve, ūdens skaitītāju uzstādīšana pagastos, ražošanas angāra būvdarbu uzsākšana un citi darbi).

2022.gads, līdzīgi kā iepriekšējais, visā Latvijā un pasaulē ir sarežģīts, jo turpinās Covid-19 straujā izplatība, kas ir nopietns pārbaudījums arī Līvānu novadam. Tuvāko gadu makroekonomiskās prognozes ir neskaidras. Ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību pašvaldībām būs nodrošinātas aizņemšanās iespējas likumā “Par valsts budžetu 2022.gadam” noteiktajiem mērķiem, taču pašvaldībām jānodrošina pietiekamā apjomā finanšu līdzekļi līdzfinansējumam.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu (ieskaitot līdzekļu atlikumu gada sākumā) palielinājums salīdzinot ar 2021.gadu ir 3,7%. Pašvaldībai saskaņā ar likumdošanu ir jānodrošina pedagogu atalgojuma palielināšana no 2022. gada 1. septembra par 70 euro mēnesī, šis palielinājums 2022.gadā satādīs aptuveni 20 tūkst. euro, dažādu sociālo pabalstu palielināšana (GMI pabalsts, dzīvokļu pabalsts u.c.), kas sastādīs aptuveni 46,6 tūkst. euro. Sakarā ar elektroenerģijas, degvielas, gāzes un iestāžu uzturēšanai nepieciešamo materiālu cenu pieaugumu pašvaldības iestāžu budžetos ir paredzēti lielāki līdzekļi šo izdevumu segšanai. Bez tam ievērojami palielinājušās cenas mācību līdzekļiem un mācību grāmatām. Mācību procesa nodrošināšanai izglītības iestādēs, kā arī ņemot vērā attālināto mācību procesu, ir nepieciešams abonēt jaunas elektroniskās apmācību platformas. Līdz ar to šogad vēl mērķtiecīgāk un līdzsvarotāk ir nepieciešams saplānot sabalansētu pašvaldības budžetu, izvirzot prioritātes novada attīstībai. Neskatoties uz ievērojamo iestāžu uzturēšanas izdevumu pieaugumu, arī 2022.gadā pašvaldība apmaksās brīvpusdienas visiem skolēniem no 5. līdz 12. klasei, pirmsskolas vecuma bērniem, kuri apgūst obligāto pirmsskolas programmu piecus un sešus gadus vecajiem bērniem, kā arī segs pusi no summas, kas nepieciešama brīvpusdienām 1.–4. klašu skolēniem – otru pusi finansē valsts.

Budžeta veidošanas laikā ir notikušas vairāk kā 50 sarunas ar iestāžu, struktūrvienību un daļu vadītājiem.

Līvānu novada pašvaldības 2022. gada budžets sastāv no pamatbudžeta un dāvinājumu un ziedojumu budžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās saskaņā ar pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem.

Svarīgākie turpmāko gadu uzdevumi ir nodrošināt stabilu pašvaldības iestāžu darbību un funkciju izpildi, uzlabot iekšējo procesu efektivitāti un darbinieku produktivitāti. 2020.un 2021.gadā piedzīvotā globālā Covid – 19 pandēmija ir ietekmējusi arī pašvaldības ieņēmumu un izdevumu pozīcijas, funkciju izpildi un pieejamā finansējuma apjomu, demogrāfiskos rādītājus, sociālā nodrošinājuma apmēru u.c. Arī turpmākajos 3 gados pašvaldībai nāksies rēķināties ar globālās pandēmijas radītajām sekām. Tās ietekmē pašvaldība turpinās meklēt optimālākos veidus, kā nodrošināt visu funkciju izpildi, optimizējot izmaksas un vienlaikus uzlabojot darba efektivitāti visos pārvaldes līmeņos. Turpināsies Līvānu novada pašvaldības Integrētajā attīstības programmā 2019.-2025.gadam plānoto pasākumu īstenošana, kā arī nacionālā līmeņa 2021.-2027.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības sniegto iespēju izmantošana novada līdzsvarotai attīstībai, veicinot novada ekonomisko veiktspēju un iedzīvotāju labklājību.

Līvānu novada pašvaldības pamatbudžets 2022. gadam:

ieņēmumi - 15 625 526 euro;
izdevumi- 19 738 792 euro;
aizņēmumu saņemšana kopsummā - 3 488 291  euro*;
aizņēmumu atmaksa kopsummā - 842 022 euro;
pamatkapitāla palielināšana - 45 000 euro
(t. sk. SIA „ Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” 45 000 euro);
naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2022. - 1 511 997 euro;
naudas līdzekļu atlikums uz 31.12.2022. - 0 euro.
Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2022.gadā:

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi – 296 072 euro;
NĪN par ēkām, būvēm, mājokli – 123 782 euro;
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 4 700 949 euro;
Dabas resursu nodoklis – 44 000 euro;
Nenodokļu ienākumi – 114 591 euro;
Maksas pakalpojumi un citi pašu ienākumi – 501 692 euro;
Valsts budžeta tranferti 9 689 440 euro;
Pašvaldību budžetu transferti un pārējie transferti  - 155 000 euro.
Pamatbudžeta izdevumu struktūra 2022.gadā:

vispārējie valdības dienesti 1 886 624 euro
t. sk. izdevumi neparedzētiem gadījumiem 35 370 euro (0,18 %);
aizsardzība 5 876 euro;
sabiedriskā kārtība un drošība 14 454 euro;
ekonomiskā darbība 7 539 197 euro;
vides aizsardzība 124 370 euro;
teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 1 363 205 euro;
veselība 31 946 euro;
atpūta, kultūra un reliģija 1 318 475 euro;
izglītība 6 065 115 euro;
sociālā aizsardzība 1 389 530 euro.
* 2022. gadā plānots ņemt aizņēmumus Valsts kasē kopsummā 3 488 291 euro, t. sk.:

870 424 euro apmērā projekta „Līvānu industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 3.kārta” īstenošanai;
25 964 euro apmērā projekta „Stāvlaukuma atjaunošana Rudzātu pagastā” īstenošanai (Miera ielā 4a, Rudzātos);
317 405 euro apmērā projekta „Līvānu novada pilsētas ielas un pagasta ceļu pārbūve” īstenošanai (projekts uzsākts 2021.gadā);
471 944 euro apmērā projekta „Līvānu novada pagastu ceļu pārbūve” īstenošanai (ceļu (ielu) pārbūvei Rudzātu un Rožupes pagastos);
1 802 554 euro apmērā projekta „Ielu pārbūve Līvānos, Līvānu novadā” īstenošanai (plānots vidēja termiņa aizņēmums kopsummā 2 167 147 euro).

Atstājiet komentāru