2024.gada 26. februāris

Aurēlija, Evelīna, Mētra

Līvānu novada administrācijas atalgojumam pašvaldības šī gada budžetā paredzēts 1,1 miljons eiro

Līvānu novada administrācijas atalgojumam pašvaldības šī gada budžetā paredzēts 1,1 miljons eiro

Līvānu novada administrācijas atalgojumam pašvaldības šī gada budžetā paredzēts 1,1 miljons eiro, liecina publikācija oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis". Līvānu novada pašvaldība apstiprinājusi budžetu šim gadam, kurā pamatbudžeta 2023.gadam ieņēmumi 14,7 miljoni eiro, izdevumi 18,5 miljoni eiro, aizņēmumi - 1,9 miljoni eiro. Budžetā iekļauts naudas līdzekļu atlikums uz 2023.gada 1.janvāri, kas ir 2,7 miljoni eiro.

Budžeta ieņēmumos lielāko daļu veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis - 6,3 miljoni eiro un valsts budžeta transferti - 6,9 miljoni eiro, tai skaitā no Pašvaldību izlīdzināšanas fonda - 3,3 miljoni eiro.

Šogad Līvānu novada pašvaldības administrācijas atlīdzībai paredzētais finansējums ir 1 088 881 eiro. Atlīdzība ietver izdevumus atalgojumam un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, pabalstiem un kompensācijām, skaidro pašvaldībā.

Izdevumos ekonomiskajai darbībai paredzēts finansējums 2,8 miljoni eiro. Šajā summā ietilpst finansējums Līvānu novada būvvaldes funkciju nodrošināšanai, valsts dotācija autoceļu (ielu) fonda uzturēšanai, finansējums ceļu (ielu) investīciju projektiem, pašvaldības finansiāls atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai.

Budžetā ir aile "Ubaglīča ielu pārbūvei", kurā ieplānoti 1,5 miljoni eiro. Kā skaidroja pašvaldībā, tad šie līdzekļi paredzēti ielu pārbūvei Līvānos, un tajā iekļauti izdevumi būvdarbu apmaksai, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai. Saskaņā ar noslēgto līgumu ielu pārbūves darbu veikšanai laikā no 2020. līdz 2022.gada beigām izpildīti, bet vēl neapmaksāti darbi par summu 679 519 eiro, pauda pašvaldībā. 2023.gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā esot paredzēta šo darbu apmaksa. Tāpat pašvaldība plānojot ņemt aizņēmumu Valsts kasē 1 247 552 eiro būvdarbu apmaksai, nodrošinot 15% līdzfinansējumu no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Šī budžeta pozīcija ietverot arī 2023.gadā plānoto finansējumu 4114 eiro tehniskā projekta izstrādi Brīvības ielas noslēguma posmam.

Sabiedriskās kārtības un drošības nozares izdevumi noteikti 24 007 eiro, tai skaitā finansējums Līvānu novada pašvaldības policijas izveidošanai - 6 426 eiro.

Kultūras un sporta pasākumu organizēšanai, bibliotēku, kultūras iestāžu darbības nodrošināšanai, sporta klubu un reliģisko organizāciju atbalstam ieplānoti 1,8 miljoni eiro.

Izglītībai paredzēti 7,4 miljoni eiro. Līdzekļi paredzēti pirmsskolas izglītības iestādes, vispārējās izglītības iestāžu, mūzikas un mākslas skolas, bērnu un jauniešu centra, sporta skolas, izglītības pārvaldes darbības nodrošināšanai, skolēnu pārvadājumiem, ēdināšanai, projektu turpināšanai izglītības jomā.

No kopējiem pamatbudžeta izdevumiem 48,65% jeb nepilnus 9 miljonus eiro paredzēts izlietot pašvaldību iestādēs un struktūrvienībās nodarbināto, tai skaitā pedagogu, atalgojumam un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Izdevumu apjoma pieaugums saistīts ar minimālās algas pieaugumu no 500 uz 620 eiro, darba algas palielināšanu darbiniekiem atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteiktajai kārtībai.

Līvānu novadu veido Līvānu pilsēta un pieci pagasti - Jersikas, Rožupes, Rudzātu, Sutru, Turku pagasts. Līvānu novada teritorijas kopējā platība 62 180 hektāri. Novadā iedzīvotāju skaits pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem šogad 1.janvārī bija 11 255 iedzīvotāji. Līdzīgi kā Latvijā kopumā, izņemot Pierīgas reģionu, arī Līvānu novadā iedzīvotāju skaitam ir tendence sarukt, pauda pašvaldībā.

Komentāri (0-2/2)

  • Maris
    23.05.2023 17:04
    Uz Jekabpils fona tās ir kapeikas.
  • Afigeķ
    23.05.2023 14:59
    Priekš kam tik daudz kantoru žurkām ?

Atstājiet komentāru