2022.gada 3. oktobris

Elza, Ilizana

Mums raksta: Jēkabpils novada deputāti saistošajos noteikumos nav iekļāvuši, ka komisijai jāieslēdz veselais saprāts! (FOTO)

Ar Radio1.lv redakciju sazinājās jēkabpiliete Dagnija Kalniņa, kurai atteikts nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums. Nodokļa atvieglojumu atteikusi Finanšu un ekonomikas nodaļa, Dagnija Kalniņa to apstrīdēja domē, pēc tam viņu uzaicināja uz pašvaldības Administratīvo strīdu komisiju, cerot, ka lēmums tiks mainīts, taču tā nenotika. 

Radio1.lv redakcijai Dagnija Kalniņa stāstīja, ka šim atbalstam viņa pieteicās, izlasot informāciju pašvaldības izdevumā “Jēkabpils Vēstis”. Taču vēl atteikums arī saņemts no novada domes priekšsēdētāja Raivja Ragaiņa (LZP). 

Vēlāk izrādījās, ka izdevumā publicētā informācija bija nepilnīga, ko atzina arī juriste Administratīvo strīdu komisijā, piebilstot, ka publikācijā ir norāde, ka pilna apjoma informāciju par pašvaldības paredzētajiem atvieglojumiem saistībā ar nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi iedzīvotājiem domes tīmekļa vietnē jāmeklē patstāvīgi, tas attiecas arī uz personām, kurām ir 70 un vairāk gadu un zināmas grūtības orientēties interneta vidē. Ja izdevumā, kas paredzēts pašvaldības iedzīvotājiem, tiktu publicēta pilna apjoma informācija, visticamāk šī situācija nebūtu izveidojusies un Dagnijai Kalniņai nebūtu jāpiedzīvo lieki satraukumi un vilšanās. Tāpat arī daļa atbildības jāuzņemas pašvaldības darbiniekiem, kuri pieņēma no iedzīvotājas iesniegumu nodokļa atvieglojumam, ko, kā izrādās pašvaldība nemaz neparedz.

Dagnija Kalniņa iepazīstināja redakciju ar saraksti ar pašvaldību. No tās izriet, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums nav piešķirts, jo mājā, kurā dzīvo Dagnija Kalniņa ir vairāk kā divi dzīvokļi. Pašvaldība nosakot, ka paredz nekustamā īpašuma atvieglojuma nodokli personām, kurām ir 70 un vairāk gadu, saistošajos noteikumos paredzējusi ierobežojumus, ka tas attiecas tikai uz dzīvojošajiem privātmājās vai divu dzīvokļu mājās. 

Radio1.lv piedalījās arī pašvaldības Administratīvo strīdu komisijas sēdē, kad tika skatīts šis jautājums. Uz visiem Dagnijas Kalniņas pārstāvja jautājumiem, jo veselības dēļ viņa nevarēja piedalīties, tika vairākkārt atbildēts, ka nodoklis nepienākas, jo māja, kurā dzīvo pensionāre neatbilst atvieglojumu paredzētajam kodam. Arguments, ka likums paredz atvieglojumu arī, ja ir ievērots teritorijas attīstības un sakārtošanas princips, netika ņemts vērā, jo komisija piešķirot vai atsakot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, neņem vērā likuma pantus, bet gan pašvaldības saistošo noteikumu pantus, kur šāds princips nav pat minēts. Pašvaldības Administratīvo strīdus komisija solīja, ka iesniegs deputātiem priekšlikumu turpmāk izskatīt iespēju paredzēt šādu principu, nosakot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu.

Dagnija Kalniņa pēc Administratīvo strīdu komisijas sēdes, dalījās pārdomās ar Radio1.lv redakciju. Viņas sacīto - publicējam.

Dagnijas Kalniņas pārdomas

“Februāra mēneša Jēkabpils novada pašvaldības informatīvajā izdevumā saņēmām Finanšu ekonomikas nodaļas iepriecinošu ziņu – personas, kurām ir 70 vai vairāk gadu, var saņemt Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā!  Zinājām, ka iepriekš no Vienas pieturas aģentūras sūtīja uz finansistu kabinetu, - tur ar pirkstu norādīja kādā svarīgā dokumentā uz māju  kodiem, ja nepasēja – iesniegumu nepieņēma.  Bet tagad bija jauns novads, jauna kārtība – klientu apkalpošanas nodaļā atsaucīgas meitenes palīdzēja noformēt iesniegumus – gaidiet  tik pārrēķinus. 
Jau sarēķinājām, ka atvieglojums nosegs viena mēneša elektrības rēķinu. 

Par agru sapriecājāmies - pēc nedēļas saņēmām no Finanšu un ekonomikas nodaļas atteikumu piešķirt atvieglojumu, jo lieta nav tik vienkārša kā rakstīts informatīvajā izdevumā. Jēkabpils domes saistošo noteikumu Nr. 10 apakšpunktā 12.1. noteikts , ka atvieglojums piešķirams par dzīvojamām mājām, kuru lietošanas veida kods ir 1110 (viena dzīvokļa māja) vai 1121 (divu dzīvokļu māja), turpretī mūsu mājai ir 1122 (triju un vairāku dzīvokļu māja) - neder.

 Gribējās uzzināt, kāpēc tā? Bija arī rakstīts, ka lēmumu var apstrīdēt novada pašvaldībā. 

Izlasīju  Likumus un Saistošos noteikumus, salīdzināju dažādu veidu mājas. Vairāk kā 50 darba gados esmu ieguvusi lielu pieredzi pilsētas labiekārtošanā  – Jēkabpils MRS apzaļumošanas un meža atjaunošanas darbu inženiere, 22 gadus veidoju Jēkabpils Meža parku. Kā pilsētas domes deputāte pēcatmodas laikā piedalījos savas kompetences komisijās.   Redzu, ka ar tādu domāšanu tālu netiksim, uzrakstīju iebildumus - priekšlikumus novada pašvaldībai. 

Saņēmu no Domes priekšsēdētāja uzaicinājumu ierasties uz Administratīvo strīdu komisiju. Nevarēju ierasties veselības stāvokļa dēļ (stāvoklis pēc neirinomas operācijas), labi, ka piekrita piedalīties mūsu mājas pārvaldnieks. Viņš bija stingri pārliecināts, ka mūsu mājas īpašnieces, kuru vecums pārsniedz 70 gadus, ar uzviju atbilst normatīvajos aktos paredzētajiem principiem un ir pelnījušas atvieglojumus.

Tā nebija parastā  Administratīvā komisija Andreja Kozlovska vadībā, pazīstama ar aktīvista Pētera Sprukta sodīšanu. Administratīvo strīdu komisiju vadīja pašvaldības izpilddirektors Guntars Gogulis, piedalījās viņa vietniece Anita Moskovska un juristi – Dace Gluha un Liene Liepa. Dīvaini, ka nepiedalījās neviens Finanšu un ekonomikas nodaļas atbildīgais darbinieks.

Manā iesniegumā par atteikumu piešķirt atvieglojumu bija 10 iebildumi, no tiem neskaidrākais:  3. Atteikumā nav paša galvenā – nav pamatots, kādēļ dzīvojamās ēkas ar lietošanas veida kodu 1110 vai 1121 atbilst, bet mūsu māja ar kodu 1122 – neatbilst atvieglojumiem? Kādi tam nosacījumi, kritēriji? Pēc manām domām šāda dzīvojamo māju grupēšana nav objektīva, neatbilst Likumā par nekustamā īpašuma nodokli atvieglojumu noteikšanas principiem.

Komisijas priekšsēdētājs atbildēja, ka  komisijai nav pienākums to paskaidrot mājas īpašniekiem un pārvaldniekam, tas neesot  arī Pilnvarotās personas  un atbildīgo darbinieku  pienākums lēmumā par atteikumu. Komisijai tikai jāpārbauda, vai 12.1 apakšpunkts atteikumā atbilst 12.1. apakšpunktam saistošajos noteikumos Nr.10 , deputāti zina, kāpēc tādus kritērijus noteikuši, jāprasa viņiem.

 Mūsu mājas pārvaldnieks bija kā izsists no sliedēm pēc tādas atbildes. Viņš uzdeva nākošo jautājumu:  - Kas rakstīts Likumā par nekustamā īpašuma nodokli saistībā ar mūsu jautājumu par atvieglojumu kritērijiem?
Sekoja atbilde: - Visu vajadzīgo no  tā, kas rakstīts Likumā, deputāti  ir iekļāvuši, (deputātiem vajadzēja iekļaut)  saistošajos noteikumos Nr. 10, deputāti par to ir nobalsojuši – šī komisija nav tā vieta, kur mēs varētu  apšaubīt deputātu lēmumu. 
Mūsu pārvaldnieks neatlaidās: - Saistošajos noteikumos Nr.10 deputāti ir iekļāvuši 16 . punktu, kas nosaka, ka atbildīgie darbinieki veic nodokļu pārrēķinu atbilstoši normatīvajiem aktiem – tātad arī atbilstoši Likumam par nekustamā īpašuma nodokli. 

Nevar taču lemt par  atteikuma pareizību, nezinot, kas rakstīts Likumā.

Nesagaidījis atbildi, mūsu pārvaldnieks nolasīja: - Likuma par nekustamā īpašuma nodokli 3.’ pants ‘’Nekustamā īpašuma nodokļa likmju un nodokļu atvieglojumu noteikšanas principi pašvaldību saistošajos noteikumos.’’  (2) daļas 2)punktā noteikts, ka  pašvaldība nosaka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus saskaņā ar teritorijas attīstības un teritorijas sakārtošanas principu.

Tātad - deputāti saistošajos noteikumos 16. punktā ir iekļāvuši, ka atbildīgajiem darbiniekiem, veicot nodokļu pārrēķinu, jāievēro teritorijas attīstības un teritorijas sakārtošanas princips – ne tik vien tas, kas rakstīts 12 .1. apakšpunktā.

Nelaime tikai, ka pilsētas pašvaldībā nav tādu atbildīgu speciālistu, kas prastu strādāt bez deputātu iezīmētiem kodiem. Manā laikā pilsētā tāda bija Dzidra Lapiņa – vienkārša,  zinoša , prata sadarboties ar pilsētas dienestiem un māju īpašniekiem, centīgākajiem izkārtoja atlaides. 

Pēc mūsu pārvaldnieka spraigās diskusijas ar komisijas priekšsēdētāju un komisijas locekļu izteikumiem nepārprotami atklājās, ka viņi pirmo reizi uzzina par tādu Likumā par nekustamo nodokli 3.’ pantu- nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanas principu  pašvaldību saistošajos noteikumos – teritorijas sakārtošanas principu.

Divos Jēkabpils novada pašvaldības Lēmumos uz 5 lapaspusēm par atteikumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu Dagnijai Kalniņai - šie vārdi – teritorijas sakārtošanas princips – nav pieminēti nevienu reizi. 

Mūsu nekustamā īpašuma objekts – dzīvojamā  māja un piesaistītā zeme -   7296  kv.m, tajā skaitā 1300 kv.m atrodas Daugavas aizsargjoslā, 500 kv.m. ir pilsētas kanalizācijas spiedvada un sūkņu stacijas  aizsargzona, 2449 kv.m aizņem ozolu birzs, 650 kv.m bērzu birzs –  publiski pieejama teritorija, vairākkārt godalgota labiekārtošanas konkursos – atzīts par neatbilstošu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, jo deputāti saistošajos noteikumos Nr. 10 apakšpunktā 12.1. nav ierakstījuši mūsu mājai atbilstošu kodu. Aplis noslēdzies  - griežaties atpakaļ pie deputātiem!

Nosargājot pašu pieņemto neizskaidrojamo saistošo noteikumu apakšpunktu 12.1. - komisija neievēro Likuma par nekustamā īpašuma 3.’ pantu.

Deputāti saistošajos noteikumos nav iekļāvuši, ka komisijai jāieslēdz veselais saprāts!
  
Paldies Administratīvo strīdu komisijai, personīgi Dacei Gluhai par ierosināto lēmumu iesniegt deputātiem izskatīt jautājumu par atvieglojumu piešķiršanu dzīvojamām mājām, lemjot, vai paplašināt nodokļa atvieglojumus arī par dzīvojamām mājām ar lietošanas kodu 1122, kas atbilst mūsu mājai. Jāatzīmē, ka es neatbalstu  māju grupēšanu pēc lietošanas veida koda, jo tādejādi  netiek ievērots teritorijas sakopšanas princips , kas noteikts Likuma par nekustamā īpašuma nodokli 3’.pantā. Tomēr man radās cerība, ka deputāti, - īpaša cerība uz jaunajiem , skatot jautājumu  par grozījumiem, sapratīs, ka jālauž vecā sistēma. 

Es necīnos par savu atlaidi, bet par taisnīgumu, kā man mācīja skolotāja Lūcija Ķuzāne, analizējot literāros darbus. Uzskatu, ka pirmā uzvara gūta. Ierosinu, veicot saistošo noteikumu Nr.10  grozījumus,  izstrādāt kritērijus atvieglojumu piešķiršanai dzīvojamajām mājām par  īpašumam pieguļošās publiski lietojamās teritorijas kopšanu,  lai kaut daļēji kompensētu un stimulētu īpašnieku darbu, kopjot pieguļošos pašvaldībai piederošus īpašumus, nevis tik vien kā draudot ar sodiem.

Vezums jau iekustināts: - iesniegumi tiek pieņemti. Pilnvarotai personai jāpieņem lēmums, ja noraida - jāraksta atteikums. Atteikuma lēmuma saturs izaicina to apstrīdēt novada domes priekšsēdētājam. Domes priekšsēdētājs sasaucis Administratīvo strīdu komisiju izpilddirektora vadībā, kas gatavo apstrīdējuma izskatīšanu Domē. Piestrādāts daudz un pamatīgi. Spraigo diskusiju laikā iegūta jauna informācija un atziņas.

Dagnija Kalniņa”

Pēc Administratīvo strīdu komisijas sēdes, Dagnija Kalniņa ir uzrakstījusi iesniegumu Jēkabpils novada deputātiem, kurā rosina, veicot saistošo noteikumu Nr.10  grozījumus,  izstrādāt kritērijus atvieglojumu piešķiršanai dzīvojamām mājām par  īpašumam pieguļošās publiski lietojamās teritorijas kopšanu.

Publicējam arī Dagnijas Kalniņas iesniegumu deputātiem

Jēkabpils novada domei
Raivim Ragainim
Līgai Kļaviņai
Aivaram Vanagam
Par Administratīvo strīdu komisijas sēdi 21.03.2022.


Rakstu Jums, jo Administratīvo strīdu komisijas vadītājs vairākkārt norādīja, ka ar mana iesnieguma jautājumiem jāgriežas pie deputātiem.

Mans iesniegums ‘’Par atteikumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu’’ (turpmāk Iesniegums) tika skatīts Administratīvo strīdu komisijā 21.03.2022. 

Paldies Administratīvo strīdu komisijai, personīgi Dacei Gluhai par ierosināto lēmumu iesniegt deputātiem izskatīt jautājumu par atvieglojumu piešķiršanu dzīvojamām mājām, lemjot, vai paplašināt nodokļa atvieglojumus arī par dzīvojamām mājām ar lietošanas kodu 1122, kas atbilst mūsu mājai. Jāatzīmē, ka es neatbalstu  māju grupēšanu pēc lietošanas veida koda, jo tādejādi  netiek ievērots teritorijas sakopšanas princips , kas noteikts Likuma par nekustamā īpašuma nodokli 3’.pantā. Tomēr man radās cerība, ka deputāti, - īpaša cerība uz jaunajiem , skatot jautājumu  par grozījumiem, sapratīs, ka jālauž vecā sistēma.

Izlasīju  Likumus un Saistošos noteikumus, salīdzināju dažādu veidu mājas. Vairāk kā 50 darba gados esmu ieguvusi lielu pieredzi pilsētas labiekārtošanā  – Jēkabpils MRS apzaļumošanas un meža atjaunošanas darbu inženiere , 22 gadus veidoju Jēkabpils Meža parku. Kā pilsētas domes deputāte pēcatmodas laikā piedalījos savas kompetences komisijās.   Redzu, ka ar tādu domāšanu tālu netiksim, uzrakstīju iebildumus - priekšlikumus novada pašvaldībai. 

Vezums jau iekustināts: - iesniegumi tiek pieņemti. Pilnvarotai personai jāpieņem lēmums, ja noraida - jāraksta atteikums. Atteikuma lēmuma saturs izaicina to apstrīdēt novada domes priekšsēdētājam. Domes priekšsēdētājs sasaucis Administratīvo strīdu komisiju izpilddirektora vadībā, kas gatavo apstrīdējuma izskatīšanu Domē. Piestrādāts daudz un pamatīgi. Spraigo diskusiju laikā iegūta jauna informācija un atziņas.

Manā Iesniegumā  uzsvērts - Atteikumā nav paša galvenā – nav pamatots, kādēļ dzīvojamās ēkas ar lietošanas veida kodu 1110 vai 1121 atbilst, bet mūsu māja ar kodu 1122 – neatbilst atvieglojumiem? 

 Izpilddirektors  un juristi komisijas sēdes laikā to nevarēja (atteicās) izskaidrot un pamatot. Komisijas vadītājs atbildēja, ka  komisijai nav pienākums to paskaidrot mājas īpašniekiem un pārvaldniekam, tas neesot  arī Pilnvarotās personas  un atbildīgo darbinieku  pienākums lēmumā par atteikumu. Komisijai tikai jāpārbauda, vai atteikumā 12.1 apakšpunktā norādītais kods atbilst saistošo noteikumu Nr.10.   12.1. apakšpunktam. Deputāti zina, kāpēc tādus kritērijus noteikuši, tas jāprasa viņiem. 

Ir konstatēts, ka šādu kritēriju deputāti ir pieņēmuši un tas piemērots jau kopš 2014.g. vai vēl senāk. Pārbaudīts, ka arī iepriekšējos gadus  mūsu īpašumam Pļaviņu ielā 18  atvieglojumi nav piešķirti,  -  tad jau arī tagad nevajag - tas uzskatīts kā pastiprinošs paskaidrojums mana Iesnieguma noraidīšanai. 

Pieļauju, ka  2014 .g. vai agrāk, kad deputāti pieņēma lēmumu iekļaut šādu kritēriju saistošajos noteikumos, Likumā par nekustamo īpašuma nodokli nebija 3.’panta un citu pašreizējās redakcijas normu. Mēs vēl nebijām sasnieguši 70 gadu vecumu, iesniegumus Vienas pieturas aģentūrā nepieņēma. Tagad ir jauna novada pašvaldība, jāsāk domāt un strādāt.
Objektīva pamatojuma grupēt dzīvojamās mājas pēc lietošanas veida kodiem vienkārši nav, ja ievēro Likuma par nekustamā īpašuma nodokli 3.’ pantā noteiktos principus.  Finanšu ekonomikas nodaļas darbinieki to lieto vienkāršās administrēšanas dēļ – turpat , kur saņem datus nodokļu aprēķināšanai – valsts kadastra informācijas sistēmā – pieejama arī māju klasifikācijas informācija.  Tas bija un ir tik vienkārši – nekas nav jāvērtē, nav jādomā, jāsalīdzina tikai divu veidu dzīvojamo māju lietošanas kodi. Tas bija atbilstoši stāvoklim pirms dzīvojamo māju privatizācijas. Tagad privātmājas atbilstoši kadastra klasifikācijai pārdēvētas ar lietošanas veida kodiem. Attiecībā uz tām arī viss būtu kārtībā – bet tagad ir arī citādas privātas dzīvojamās mājas – un tās pat netiek vērtētas.

Gadiem turpinās tāda sistēma, neviens vairs nevar atcerēties un paskaidrot, kāpēc tā dara - mums tas nav jāzina, neesmu iedziļinājies , ar to nodarbojas cits kolēģis, tā nav mūsu kompetence, deputāti tā nobalsojuši, mums nav iespēju mainīt, ar VARAM saskaņots, neviens cits nav iebildis,  nesaprotu, kas nav saprotams … 

Pēc mūsu mājas pārvaldnieka  diskusijas ar komisijas vadītāju un komisijas locekļu izteikumiem radās priekšstats, ka viņi pirmo reizi uzzina par tādu - Likumā par nekustamā īpašuma nodokli 3.’ pantu - nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanas principu  pašvaldību saistošajos noteikumos – teritorijas sakārtošanas principu.

Mūsu nekustamā īpašuma objekts – dzīvojamā  māja un piesaistītā zeme -   7296  kv.m, tajā skaitā 1300 kv.m atrodas Daugavas aizsargjoslā, 500 kv.m. ir pilsētas kanalizācijas spiedvada un sūkņu stacijas  aizsargzona, 2449 kv.m aizņem ozolu birzs, 650 kv.m bērzu birzs –  publiski pieejama teritorija, vairākkārt godalgota labiekārtošanas konkursos – atzīts par neatbilstošu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, jo deputāti saistošajos noteikumos Nr. 10 apakšpunktā 12.1. nav ierakstījuši mūsu mājai atbilstošu kodu. Aplis noslēdzies  - griežaties atpakaļ pie deputātiem!

Nelaime tikai, ka pilsētas pašvaldībā izveidota sistēma, kur neiederas tādi atbildīgi speciālisti, kas prot strādāt bez deputātu iezīmētiem kodiem. Manā laikā pilsētā tāda bija Dzidra Lapiņa – vienkārša,  zinoša , prata sadarboties ar pilsētas dienestiem un māju īpašniekiem, centīgākajiem izkārtoja atlaides. 

Ierosinu , veicot saistošo noteikumu Nr.10  grozījumus,  izstrādāt kritērijus atvieglojumu piešķiršanai dzīvojamām mājām par  īpašumam pieguļošās publiski lietojamās teritorijas kopšanu,  lai kaut daļēji kompensētu un stimulētu īpašnieku darbu, kopjot pieguļošos pašvaldībai piederošus īpašumus, nevis tik vien kā draudot ar sodiem, sasaistot ar saistošajiem noteikumiem Nr.5  par sabiedrisko kārtību.  Vērtēšanai un pārdomām pievienoju divus punktus no ar VARAM saskaņotiem noteikumiem:

23. Par nekustamajam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas nekopšanu pavasara, vasaras un rudens periodos – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām (izņemot pašvaldības sociāli aprūpētās personas, kā arī personas ar 1. un 2. grupas invaliditāti, kuru īpašumā savu pastāvīgo dzīvesvietu nav deklarējusi vai faktiski nedzīvo viena vai vairākas darbspējīgas personas) līdz 14 naudas soda vienībām, juridiskajām personām līdz 22 naudas soda vienībām.

24. Par nekustamajam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas neattīrīšanu no sniega un ledus 0,75 m platumā un pretslīdes materiālu neizkaisīšanu rudens un ziemas periodā katru dienu līdz plkst. 08:00 – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām (izņemot pašvaldības sociāli aprūpētās personas, kā arī personas ar 1. un 2. grupas invaliditāti, kuru īpašumā savu pastāvīgo dzīvesvietu nav deklarējusi vai faktiski nedzīvo viena vai vairākas darbspējīgas personas) līdz 14 naudas soda vienībām, juridiskajām personām līdz 22 naudas soda vienībām.

(komentārs 23.p. vai ziemā nav jākopj, zinot bezsniega periodus un atkušņus? 23.p. Par nekopšanu – vispārīgi, bez kādas detalizācijas, - turpretī 24.p. sīka detalizācija līdz cm – piemērota tikai vietām, kur ir gājēju ietves)

Ar cieņu,              
Dagnija Kalniņa"                                                  

Foto: No privāta arhīva
Attēlos: Māja Jēkabpilī, Pļaviņu ielā 18, tās sakoptā apkārtne.

Komentāri (0-2/2)

 • Krišjānis
  28.03.2022 22:58
  Ar skatu no malas. Var jau iedomāties, ka domē ir tik vieni ...idioti. Tomēr jautājums - tantei NAV vajadzīgs "veselais saprāts", bet tante nokomandē - komisijai gan jāieslēdzot veselais saprāts!
 • Santa
  28.03.2022 17:14
  Tagat ari tiek noklusēts ka ar 1.aprili Jēkabpils mērars grib pieņemt jaunu likumu par palidzibu dzīvokļu jautājumu. Parskatot iedzīvotāju vecos līgumus var gadities palikt bez mājvietas. Preciza info ir saita
  https://m.likumi.lv/ta/id/330409-saistosie-noteikumi-par-palidzibu-dzivokla-jautajumu-risinasana-jekabpils-novada

Atstājiet komentāru