2021.gada 23. septembris

Vanda, Veneranda, Venija

Jēkabpils Radio1 Krustpils novada ziņas 2021.gada 25.maijā

Jēkabpils Radio1 Krustpils novada ziņas 2021.gada 25.maijā

Radio1 Krustpils novada ziņas pulksten 11.00 un 16.00

19.maija domes sēdē apstiprināts pēdējais Krustpils novada pašvaldības publiskais pārskats par 2020. gadu. Pamatbudžeta ieņēmumi 2020. gadā bija 11 miljoni 526 tūkstoši 37 eiro, savukārt pamatbudžeta izdevumi 2020. gadā bija 11 miljoni 523 tūkstoši 884 eiro apmērā jeb 89% no plānotā. Vislielāko īpatsvaru atbilstoši funkcionālajām kategorijām Krustpils novada pamatbudžeta izdevumu struktūrā aizņem izdevumi par Izglītību – 31,2%, nākamā lielākā kategorija ir Sociālā aizsardzība – 17,7%. Pērn novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 16 laulības, novadā dzimuši 39 bērni, savukārt mirušas 85 personas.  

2020. gadā tika organizētas 23 domes sēdes, no kurām 11 bija domes ārkārtas sēdes un 12 kārtējās domes sēdes. Domes sēdēs kopumā 2020. gadā tika izskatīti un pieņemti 475 domes lēmumi. Krustpils novada pašvaldības būvvalde, kam deleģētas ar būvniecības pārzināšanu saistītas funkcijas arī bijušā Jēkabpils rajona teritorijā ietilpstošo novadu pašvaldībām – Aknīstes novadam, Salas novadam, Viesītes novadam un Jēkabpils novadam, 2020.gadā kopumā izsniegusi 33 būvatļaujas, nodoti ekspluatācijā 30 objekti. 

2020. gadā tika turpināta projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Krustpils novadā” īstenošana, kur tika piedāvātas dažādas ar veselības veicināšanu un uzlabošanu saistītas aktivitātes – ekskursija Krustpils novada pensionāriem, kā arī sporta pasākumi – vingrošanas nodarbības. Liela daļa plānoto pasākumu nenotika, saistībā ar valstī ieviesto ārkārtas stāvokli Covid-19 ietekmē un noteikto ierobežojumu ievērošanu. 

Tāpat tika turpināts veiksmīgi realizēt Zivju fonda projektus ar mērķi - zivju resursu aizsardzība un papildināšana Krustpils novada ūdenstilpēs. 

2020. gadā Krustpils novada pašvaldība ir aktīvi turpinājusi apgūt Eiropas fondu naudu, realizējot dažādus investīciju un citus projektus gan ceļu nozarē, gan izglītībā, gan infrastruktūras attīstībā. 2020. gadā Krustpils novada pašvaldība veiksmīgi ieguldīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras rīkotajā konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019” iegūto finansējumu 6 tūkstoši eiro. Tika veikta atpūtas laukuma ģimenēm ar bērniem izveide Krustpils novada Kūku ciemā pie Laukezera, kur uzstādītas brīvi pieejamas dažādas spēles un puzles.

Turpinām ziņas

19.maija domes sēdē atbalstīts Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas direktores iesniegums ar lūgumu piešķirt līdzekļus dizaina un tehnoloģiju kabineta remontam un iekārtu iegādei. Šobrīd bijušā kabineta telpās ir ierīkota katlu māja un skolā nav atbilstošas telpas, kur realizēt apgūstamās mācību programmas saturu. Dome projekta realizēšanai piešķīra 21 tūkstoti 500 eiro. 

Projektu jomā Krustpils novada pašvaldībā noslēgts būvdarbu līgums par “Energoefektīva ielu apgaismojuma ierīkošana Variešu ciemā, Variešu pagastā” ar SIA “RECK”. Izstrādāts projekts arī apgaismojuma ierīkošanai Zīlānos, Kļavu ielā. 

Savukārt Sūnu pamatskolas ēkā turpinās darbi pie tualešu remontiem. Bet Atašienes pagastā uzstādīta videonovērošanas sistēma pie kultūras nama, Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas un pie pagasta pārvaldes ēkas atkritumu konteineriem. 

Izstrādāts arī Lauku Atbalsta dienesta projekts aktīvā atpūtas laukuma izveidei pie Antūžu pamatskolas. Norit darbi pie lidlauka ceļu izbūves un automašīnu stāvvietas izbūves pie Vīpes pamatskolas. 

Un vēl

14.maijā Krustpils novada Baļotes ezerā ielaistas divas tonnas karpu. Karpu vidējais svars no 2-3kg. Jaunais karpu pulciņš atceļojis no Skrundas. Zivju ielaišanā ezerā piedalījās Krustpils novada pašvaldības vides dienesta un SIA "Skrunda" pārstāvji.

Atstājiet komentāru