2023.gada 4. decembris

Baiba, Barba, Barbara

Jēkabpilī sākušies būvdarbi ēkā, kur veidos grupu dzīvokļus personām ar garīga rakstura traucējumiem (FOTO)

Pagājušās nedēļas nogalē Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps, Pilsētvides departamenta direktors Raits Sirmovičs kopā ar medijiem un objekta būvnieku, SIA “LC Būve” valdes locekli Sandi Dzērvīti, klātienē apmeklēja objektu Brīvības ielā 286A, kur notiek projektā plānotie darbi, lai izveidotu un attīstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru Jēkabpilī.

Eiropas Savienības fonda  projekta ,,Infrastruktūras izveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai dzīvesvietā" ietvaros tiek realizēts projekts “Dzīvojamās mājas pārbūve, teritorijas labiekārtošana Brīvības ielā 286A, Jēkabpilī’’. Ēkā paredzēts izveidot grupu dzīvokļu pakalpojumu 16 personām ar garīga rakstura traucējumiem un Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā tiks reģistrēts viens pakalpojums – viena grupu māja ar 16 vietām. Būvniecības darbus objektā veic SIA “LC būve”. Plānotais projekta realizācijas laiks ir nākamā gada jūnijs.

Attīstības un investīciju nodaļas   projekta vadītāja Irēna Lavrinoviča informē, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2019.gada 24.jūlijā ir parakstījusi vienošanos ar  Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk- CFLA) par Eiropas Savienības fonda  projekta ,,Infrastruktūras izveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai dzīvesvietā" ( turpmāk- Projekts) īstenošanu.

Projekta plānotie rezultāti- sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Jēkabpils pilsētā Jaunā ielā 39I un Brīvības ielā 286A, kur Projektā izveidotas 74 pakalpojumu vietas, t.sk., pilngadīgām personām ar GRT, kuras no valsts finansētām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām pāriet uz dzīvi sabiedrībā, kā arī pilngadīgas personas ar GRT, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa); bērniem ar FT, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, un viņu likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes.

Projekta galvenās darbības: 
1. Dienas aprūpes centra (turpmāk- DAC) bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (turpmāk- FT) izveide Jēkabpilī, Jaunā ielā 39I; 
2. Sociālās rehabilitācijas infrastruktūras attīstība bērniem ar FT Jaunā ielā 39I- multisensorā istaba, ergoterapijas istaba, fizioterapijas istaba, Montessori istaba; 
3. DAC pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – GRT) paplašināšana un labiekārtošana, Jaunā ielā 39I; 
4. Grupu dzīvokļu izveide pilngadīgām personām ar GRT, Brīvības ielā 286A; 
5. Specializēto darbnīcu izveide pilngadīgām personām ar GRT un labiekārtošana, Jaunā ielā 39I; 
6. Teritorijas labiekārtošana Jaunā ielā 39I un Brīvības ielā 286A; 
7. Materiāltehniskā aprīkojuma nodrošināšana Jaunā ielā 39I un Brīvības ielā 286A; 
8. Informācijas un publicitātes pasākumi.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2020.gada 10.janvārī parakstīja būvdarbu līgumu ar  SIA ‘’LC Būve’’ par ‘’Dzīvojamās mājas pārbūve, teritorijas labiekārtošana Brīvības ielā 286A, Jēkabpilī’’( turpmāk- objekts) Eiropas Savienības fonda  projekta ,,Infrastruktūras izveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai dzīvesvietā" ( turpmāk- Projekts) ietvaros. Būvniecības izmaksas sastāda 599 221,19 EUR (ar PVN).

Savukārt 2020.gada 28.janvārī tika parakstīts līgums ar SIA ‘’BaltLine Globe’’ par objekta būvuzraudzību, kur izmaksas sastāda 17 278,80 EUR.

Projekta ietvaros ēkā Brīvības ielā 286A paredzēts izveidot grupu dzīvokļu pakalpojumu 16 personām ar garīga rakstura traucējumiem un Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā tiks reģistrēts viens pakalpojums – viena grupu māja ar 16 vietām.

2020.gada 9.martā ar pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanu ir uzsākta divstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas- Brīvības ielā 286A, Jēkabpilī pārbūve.

Projekta kopējās izmaksas-1 772 435,35 EUR, plānotais ERAF līdzfinansējums 952 167,45 EUR. 

Plānotais Projekta realizācijas laiks: 2019.jūnijs- 2021.gads jūnijs.

Atstājiet komentāru