2021.gada 23. septembris

Vanda, Veneranda, Venija

Jēkabpils Radio1 Viesītes novada ziņas 2021.gada 1.jūnijā

Jēkabpils Radio1 Viesītes novada ziņas 2021.gada 1.jūnijā

Radio1 Viesītes novada ziņas pulksten 11.00 un 16.00.

Šogad  Viesītes novada pašvaldība otro reizi organizēja grantu konkursu, kura mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību Viesītes novadā, uzlabojot finansējuma pieejamību. Konkursā tiek piešķirts pašvaldības līdzfinansējums līdz tūkstoš eiro  uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai. Konkursā tika iesniegti  5 pieteikumi, un visi apstiprināti. Pašvaldības finansējumu saņēma projekti - “Darini pats”, “Radio releja modernizācija Rites pagastā”, “CNC frēzēšanas iekārta kokam”, “Dzīvnieku un putnu pastaigu vietas ierīkošana labturības un tūrisma nodrošināšanai” un “Picu krāsns un tās aprīkojuma iegāde”. Pašvaldība pateicas uzņēmējiem par atsaucību un dalību projektu konkursā.

Viesītes novada pašvaldība izsludina jau trešo projektu konkursu organizācijām, lai neformālā vidē motivētu jauniešus mācīties! Viesītes novada pašvaldība aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projektā PuMPuRS tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības. Pretendenti savus pieteikumus var iesniegt līdz 22. jūnija darbdienas beigām. Projektu iesniegumu atlases rezultātā tiks atbalstīts 1 projekta iesniegums.

Konkursa mērķi: Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē. Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai. Projektu konkursu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm Eiropas Sociālā fonda projektā “PuMPuRS”.

Projekti ir vērsti uz izglītojamo motivācijas palielināšanu, lai riska grupā esošie jaunieši nepārtrauktu mācības priekšlaicīgi, kā arī izglītības turpināšanu un pašu jauniešu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Projekta mērķa grupa – vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4. kursam. Plašāka informācija par dalību projektu konkursā pieejama Viesītes novada pašvaldības mājaslapā.

Un vēl

Šogad Viesītes novada pašvaldības NVO projektu konkursā realizēts iedzīvotāju iniciatīvas grupas projekts “Rotaļu laukuma atjaunošana Dzelzceļnieku ielā”, kuras vārdā rīkojās Inese Ponomarenko. 20.maijā tika uzstādīts jauns rotaļu laukumiņš. Par to liels paldies jāsaka SIA “JMK LUX”, kas laukumiņu izgatavoja, atveda un uzstādīja. Laukumiņš uz Viesīti atceļoja no Salacgrīvas novada. Iniciatīvu grupas mērķis bija atjaunot veco laukumiņu un to papildināt tā, lai bērniem būtu droša vieta kur spēlēties. Par projektā iegūto naudu 430 eiro tika iegādāts šūpoles ar slīdkalniņu. 


Atstājiet komentāru