2024.gada 22. maijs

Emīlija, Zenots

Pašvaldības policija februārī, veicot videokameru novērošanu, konstatējusi pārkāpumus ceļu satiksmē

Pašvaldības policija februārī, veicot videokameru novērošanu, konstatējusi pārkāpumus ceļu satiksmē

Februārī kopumā izskatīti 277 reģistrēti notikumi (tostarp personu iesniegumi), tajā skaitā 38 materiāli saņemti pāradresēti no Valsts policijas, informē Jēkabpils novada pašvaldības policija.

Pieņemti lēmumi kopā 144 materiālos, uzsākot administratīvo pārkāpumu lietas un piemērojot sodus:

par Jēkabpils novada domes saistošo noteikumu pārkāpumiem uzsākti 3 administratīvā pārkāpuma procesi:
2 par ēku numerācijas zīmju neatbilstību prasībām,
1 par mājdzīvnieku reģistrēšanas noteikumu pārkāpumu;
sabiedriskās kārtības nodrošināšanas jomā 87 gadījumos pieņemti lēmumi par administratīvo pārkāpumu procesu uzsākšanu vai attiekšanos uzsākt procesu:
4 par sabiedriskās kārtības traucēšanu
22 par atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibuma stāvoklī  vai alkoholisko dzērienu lietošanu vietā, kur to nav atļāvusi pašvaldība
8 par alkoholisko dzērienu lietošanu, ko izdarījušas nepilngadīgas personas
2 par nepilngadīgu personu iesaistīšanu alkoholisko dzērienu lietošanā
3 par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpumiem, ko veikušas pilngadīgas personas (smēķēšana neatļautā vietā)
1 par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu
4 par dzīvesvietas deklarēšanas noteikumu pārkāpumiem
18 par pārkāpumiem ceļu satiksmes jomā
10 par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpumiem, pārkāpjot Dzīvnieku aizsardzības likuma prasības
2 par zvejniecības noteikumu pārkāpumiem

1.3. pieņemti 13 lēmumi par atteikšanos uzsākt administratīvo pārkāpumu procesus.        Galvenokārt, kad pārkāpumi nav apstiprinājušies, kā arī gadījumos, ja pārkāpumi uzreiz pēc aizrādījuma saņemšanas novērsti vai izdarītais pārkāpums bijis maznozīmīgs;

1.4. sastādīti 54 lēmumi bez vadītāja klātbūtnes par autotransporta apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem.

2. Veicot Jēkabpils novada videonovērošanas kameru monitoringu, konstatēti 3 pārkāpumi ceļu satiksmes jomā.

3. Administratīvi aizturētas un ievietotas pagaidu turēšanas telpās 12 personas.

4. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta rīcībā medicīniskās palīdzības sniegšanai nodotas 2 personas, 2 personas nogādātas dzīvesvietā.

5. Veiktas 6 zvejas noteikumu ievērošanas kontroles, kopā pārbaudītas 23 personas. Konstatēts 1 bezsaimnieka zvejas rīks un 1 makšķerēšanas noteikumu pārkāpums.

6. Aizturēts autovadītājs, kuram konstatēts autotransporta vadīšanas tiesību izmantošanas liegums, kā arī aizturēta persona, kura piedalījās ceļu satiksmē ar neatbilstoši aprīkotu (pašbūvētu) transporta līdzekli. Abos gadījumos personas nodotas Valsts policijas rīcībā.

7. Sniegts atbalsts Jēkabpils novada pašvaldības iestāžu, kapitālsabiedrību un struktūrvienību, kā arī valsts iestāžu darbiniekiem, piedaloties īpašumu un objektu apsekošanā: 3 reizes Jēkabpils novada Bāriņtiesai, 2 reizes Jēkabpils novada Sociālajam dienestam, 4 reizes Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, no tām trīs reizes iedzīvotāju evakuācijā no plūdu skartajām teritorijām,  2 reizes Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam pie agresīvu pacienta transportēšanas, 1 reizi Pārtikas un veterinārajam dienestam.

8. Veiktas preventīva rakstura pārrunas un novadītas izglītojošas un skaidrojošas lekcijas Viesītes vidusskolas, Jēkabpils 3.vidusskolas (sadarbībā ar bāriņtiesas un sociālā dienesta darbiniekiem) un Jēkabpils Tehnoloģiju tehnikuma audzēkņiem. Jēkabpils novada pašvaldības policijas telpās novadīta izglītojoša ekskursija PII “Kāpēcītis” audzēkņiem, iepazīstinot ar policijas darbu.

9. Nodrošināta sabiedriskās kārtības uzraudzība lauksaimnieku protesta akcijas brauciena laikā. Monitorēta situācija un apsekotas plūdu apdraudētās teritorijas. Nodrošināta civiliedzīvotāju nepiekļūšana plūdu apdraudētām teritorijām, un atbildīgajiem dienestiem operatīva piekļuve apsekojamām teritorijām.

Atstājiet komentāru