2022.gada 27. jūnijs

Malvīne, Malvis

Jēkabpils novada 2021.gada budžets apstiprināts ieņēmumos vairāk kā 62 miljoni eiro, izdevumos gandrīz 95 miljoni eiro

Jēkabpils novada 2021.gada budžets apstiprināts ieņēmumos vairāk kā 62 miljoni eiro, izdevumos gandrīz 95 miljoni eiro

Jēkabpils novada domes 29.jūlija sēdē vienbalsīgi tika apstiprināts jaunizveidotā Jēkabpils novada 2021.gada budžets.

Kā tika skaidrots sēdē, novada budžets sagatavots atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumiem – saskaitot apvienojamo pašvaldību (Jēkabpils pilsētas, Aknīstes, Krustpils, Salas, Jēkabpils un Viesītes novadu) plānotos budžeta ieņēmumus un izdevumus. Apstiprinātais budžets pašlaik ir matemātiska darbība, kuras rezultātā apvienojamo teritoriju budžeti ir sasummēti vienā kopīgā budžetā. Visi iesāktie procesi pagastos un pilsētās tiek turpināti. Savukārt, plānojot jau jauno 2022.gada budžetu tiks noteiktas budžeta prioritātes, prioritārie virzieni, izvērtētas akūtākās vajadzības un iniciatīvas, lai nodrošinātu vienmērīgu novada attīstību.

Ieņēmumi

Paskaidrojumu rakstā par  Jēkabpils novada pašvaldības 2021.gada budžetu norādīts, ka budžeta ieņēmumi kopā veido 62 324 572 miljoni eiro, t.sk. iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze (19 630 659 eiro), nekustamā īpašuma nodokļa prognoze (1 872 036 eiro) un dotācija no finanšu izlīdzināšanas fonda (11 477 831 eiro). Būtisku daļu budžetā sastāda dažādi mērķa maksājumi (vairāk kā 20 milj. eiro), kā arī citi nodokļu un nenodokļu, un maksas pakalpojumu ieņēmumi.Finanšu ministrijas plānotā 2021.gada IIN prognoze Jēkabpils novada pašvaldībai ir 19 630 659 eiro, IIN sastāda gandrīz 32% no kopējiem ieņēmumiem. Papildus budžetā iekļauts 2021.gada sākumā saņemtais IIN atlikums no iepriekšējā gada – 270 141 eiro apmērā. Nekustamā īpašuma nodokļa īpatsvars ir virs 3,6%, no kopējiem budžeta ieņēmumiem. NĪN prognoze 2021.gadā aprēķināta 1 872 036 eiro, papildus pašvaldība plāno ieņemt 381 396 eiro. Nodokļu ieņēmumi par pakalpojumiem un precēm 2021.gada budžetā sastāda 0,36 % no kopējiem ieņēmumiem, t.sk. ieņēmumi no azartspēļu nodokļa - 80 000 eiro apmērā un ieņēmumi no dabas resursu nodokļa plānoti 143 500 eiro. Nenodokļu ieņēmumos 5 324 038 eiro, lielāko īpatsvaru sastāda ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, pašvaldības īpašumu iznomāšanas un pārdošanas. 

Ieņēmumi no savstarpējiem norēķiniem ar pašvaldībām tiek plānoti 2 393 363 eiro. Valsts budžeta transfertu apmērs 2021.gadā sastāda nepilni 52% no kopējiem ieņēmumiem un ir plānots ņemot vērā valsts budžetā paredzēto finansējumu un spēkā esošos normatīvos aktus. 

Dotācija no finanšu izlīdzināšanas fonda noteikta – 11 477 831 eiro, saņemtās dotācijas atlikums par iepriekšējo gadu plānots 101 805 eiro apmērā. 2021.gadā Jēkabpils novada pašvaldības budžetā mērķdotācijas un citi mērķa maksājumi plānoti 20 649 803 eiro apmērā, tajā skaitā lielākais īpatsvars valsts budžeta mērķdotācijas vispārējās izglītības un pirmsskolas izglītības pedagogu atalgojumam 8 mēnešiem un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku atalgojumam 12 mēnešiem, kā arī finansējums no Eiropas Savienības struktūrfondiem projektu realizēšanai.

Izdevumi

Pašvaldības izdevumi 2021.gadā kopā plānoti 94 919 327 eiro, savukārt plānotie ieguldījumi pamatkapitālā 1 562 467 eiro, finansējums kopā 96 481 794 eiro, tajā skaitā izdevumi no mērķdotācijām un aizņēmumiem, kas iedalīti funkcionālajās kategorijās.
Lielāko daļu sastāda finansējums izglītībai (vairāk kā 30 milj.eiro), pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai, vides aizsardzībai (vairāk kā 19 milj.eiro), ekonomiskās darbības nodrošināšanai ( t.sk. ceļu uzturēšanai un atjaunošanai) (vairāk kā 17 milj.eiro), sociālajai jomai (virs 12 milj.eiro).

Ņemot vērā, ka lielu daļu izdevumu sastāda finansējums Eiropas Savienības finansēto projektu īstenošanai, tad procentuāli lielāko daļu veido kapitālie izdevumi – 46% no kopējiem izdevumiem. Atlīdzība veido 31% no izdevumiem.

Vairāk nekā 25 miljonus eiro pašvaldība plāno aizņemties investīciju projektu īstenošanai. Aizņēmumu atmaksai budžetā iekļauti aptuveni 4 miljoni eiro.

Budžeta atlikums uz gada sākumu kopā veidoja aptuveni 14 miljonus eiro. Uz gada beigām atlikums plānots – virs 600 tūkst. eiro apmērā.

Izdevumi sadaļā „Vispārējie valdības dienesti” kopumā sastāda 6 691 330 eiro. Šīs sadaļas izdevumu kopsummu veido plānotais finansējums deputātu, pašvaldības administrācijas, pagastu pārvalžu, ārštata darbinieku darbības nodrošināšanai, aprīkojuma iegādei, kā arī finansējums aizņēmumu procentu maksājumiem un komisijas maksai par kredītu apkalpošanu. Sadaļā iekļauts finansējums 200 000 eiro apmērā ieguldījumam SIA “Spuņģēni - Daugavieši” pamatkapitālā. Papildus Jēkabpils novada pašvaldības 2021.gada budžetā iekļauts finansējums 4 pašvaldības vēlēšanu nodrošināšanai, kā arī valsts budžeta finansējums kopīga jaunveidojamā Jēkabpils novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei. Sadaļā plānoti arī līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 30 022 eiro apmērā.

Sadaļā „Sabiedriskā kārtība un drošība” plānoti izdevumi 356 549 eiro apmērā, tajā skaitā Jēkabpils pilsētas pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai un Viesītes sabiedriskās kārtības nodrošināšanai, kā arī sadaļā iekļauts finansējums darba drošības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodrošināšanai. Plānots finansējums pārrobežu projekta īstenošanai “Pārrobežu 5 sadarbības veicināšana aizsardzības un drošības jautājumos Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežā”. 

Sadaļā „Ekonomiskā darbība” izdevumi kopumā plānoti 17 359 249 eiro, t.i. gandrīz 18 % no kopējiem budžeta izdevumiem, tajā skaitā no mērķa finansējuma – 7 028 612 eiro un no aizņēmumiem 7 779 742 eiro. 

Izdevumi budžeta sadaļā “Vides aizsardzība” 2021.gadam kopā plānoti 915 390 eiro, tajā skaitā dabas resursu nodokļa līdzekļi. Finansējumu plānots ar vides aizsardzību saistītiem pasākumiem: atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošanai pagastos, atkritumu izvešanai no nelegālajām atkritumu uzkrāšanas vietām Jēkabpils pilsētā, bioloģiskās daudzveidības un ainavu aizsardzībai, Sosnovska latvāņu iznīcināšanai, rekultivētās sadzīves atkritumu izgāztuves “Plaušukalns” vides stāvokļa novērtēšanai un teritorijas apsaimniekošanai projekta pēcuzraudzības periodā, zivju resursu aizsardzībai un citiem mērķiem. Sadaļā iekļauts arī finansējums projektu realizācijai.

Izdevumi budžeta sadaļā “Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” 2021.gadam kopā plānoti 18 191 898 eiro, tajā skaitā ieguldījums pamatakapitālā 6563 eiro apmērā. Kopējos sadaļas ieņēmumos ietverts finansējums no kredītlīdzekļiem 6 680 4720 eiro un mērķa finansējuma 2 025 691 eiro. 

Finansējums veselības aizsardzības pasākumiem plānots 1 427 260 eiro apjomā, tajā skaitā ieguldījums pamatkapitālā. Šajā sadaļā finansējums paredzēts pagastu ambulatoro ārstniecības iestāžu darbības un pakalpojumu nodrošināšanai. Stipendiju izmaksai atbalstāmajās 9 ārstniecības specialitātēs, ģimenes (vispārējās prakses) ārstiem un rezidentu studiju maksu segšanai, lai nodrošinātu jauno ārstniecības speciālistu piesaisti. Paredzēts pašvaldības līdzfinansējums ERAF projekta "Stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību” īstenošanai – 1 315 904 eiro, ņemot aizņēmumu Valsts kasē un ieguldot SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” pamatkapitālā, kā arī ieguldījums SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” pamatkapitālā - Traumatoloģijas iekārtu/instrumentu iegādei endoprotezēšanas veikšanai 40 000 eiro apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Izdevumi sadaļā „Atpūta, kultūra un reliģija” kopumā paredzēti 10 321 540 eiro t.i. aptuveni 10,7 % no kopējiem izdevumiem. 

Sadaļā “Atpūtas un sporta pasākumi” kopējais finansējums sastāda 1 281 100 euro, tajā skaitā iekļauts finansējums Jēkabpils sporta centra darbībai un pārziņā esošās infrastruktūras uzturēšanai, Jēkabpils novada sporta zāļu darbības nodrošināšanai, sporta pasākumu realizēšanai un aprīkojuma iegādei. Paredzēts finansējums projektu īstenošanai: LEADER projekts “Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma labiekārtošana Variešu pagasta Antūžu ciemā”, projekts “Veselīga dzīvesveida veicināšanas infrastruktūras uzlabošana Jēkabpils novadā” un projekts “Sporta infrastruktūras dažādošana Jēkabpils novadā”. 

Kopējais finansējums visu bibliotēku darbības nodrošināšanu, bibliotēku krājumu papildināšanai, aprīkojuma iegādei un nelielu remontu veikšanai, kā arī projekta “Ģimenei draudzīgas bibliotēkas izveide kā ieguldījums sociāli ekonomiskajā attīstībā” īstenošanai paredzēts 1 058 443 eiro apmērā. Jēkabpils vēstures muzeja, Viesītes muzeja Sēlija un Sēlijas prasmju muzeja darbības nodrošināšanu un nelielu remontu veikšanai, paredzēts finansējums 450 933 eiro apmērā. Sadaļā ietverts finansējums projektu realizācijai - kopā 1 614 720 eiro, kas paredzēts noslēguma maksājumu veikšanai projekta “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” ietvaros un projekta "Kultūrvēsrturiskā mantojuma saglabāšana un attīstīšana kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Jēkabpilī" īstenošanai, tajā skaitā no Valsts kases aizņēmuma un ERAF finansējuma. Finansējums Jēkabpils novada kultūras namu darbības nodrošināšanai, atsevišķu telpu atjaunošanai, labiekārtošanai un aprīkojuma iegādei, kopā plānots 2 024 378 eiro apmērā. Sadaļā iekļauts finansējums ERAF projekta “Tautas nama vēsturiskās ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanas uzsākšanai, tajā skaitā Valsts kases aizņēmums un ERAF finansējums projekta realizācijai, kā arī ERAF projekta “Mežāres kultūras nama un pagasta pārvaldes ēkas rekonstrukcija energoefektivitātes paaugstināšanai” īstenošanai, kopā 2 667 966 eiro. Citu - ar kultūras jomu saistīto iestāžu un pasākumu finansēšanai plānots - 737 611 eiro, kas paredzēts Jēkabpils Kultūras pārvaldes darbības nodrošināšanai, kultūras pasākumu īstenošanai un projektu realizācijai. Sadaļā iekļauts finansējums pārrobežu projekta “Nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas, pieejamības un attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā” īstenošanai, projekta “Daugavas krasta atpūtas vietas izveide un labiekārtošana Jēkabpils novadā” realizācijai un Jēkabpils novada Kultūrkapitāla fonda projektu īstenošanai. Finansējums reliģisko organizāciju, biedrību, nodibinājumu un pārējo sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumu nodrošinājumam 486 389 eiro. 

Izglītībai kopā ar mērķdotācijām un aizņēmumiem plānots finansējums 30 484 870 eiro apmērā, t.i. gandrīz 31,6 % no kopējiem izdevumiem. Pirmsskolas izglītības iestāžu uzturēšanai un investīciju projektiem - 5 780 632 eiro. Savukārt sadaļas „Sociālā aizsardzība” izdevumi kopumā sastāda 10 693 708 eiro.

Finansēšanas daļa

Finansēšanas daļu veido aizņēmumi no Valsts kases, aizņēmumu atmaksa, ieguldījumi pašu kapitālā un līdzekļu atlikums uz gada sākumu. Pašvaldības rīcībā nav pietiekami daudz brīvu finanšu līdzekļu, lai realizētu apjomīgus investīciju projektus, tādēļ šim nolūkam pašvaldība plāno aizņemties līdzekļus Valsts kasē. Aizņēmumu mērķi un tiesības noteiktas LR likumā “Par valsts budžetu 2021.gadam”. Kopumā plānoti aizņēmumi no Valsts kases 25 017 761eiro apmērā. Daļa aizņēmumu projektu īstenošanai 2021.gadam plānoti, pamatojoties uz iepriekšējos 12 gados noslēgtajiem līgumiem ar Valsts kasi vai precizējot aizņēmuma apmēru 2021.gadam atbilstoši projektu īstenošanas laika un darbu izpildes grafikiem. 

Ieguldījumi pamatkapitālā kopā plānoti 1 562 467 euro apmērā. Izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem tiek segti ar līdzekļu atlikumu uz gada sākumu. Kopējais atlikums uz gada sākumu – 14 020 093 eiro. Nesadalīto jeb brīvo līdzekļu atlikums uz perioda beigām plānots 666 808 eiro. Pašvaldība izsniegusi galvojumus kapitālsabiedrībām projektu īstenošanai un galvojumus studiju kredītu nodrošināšanai. Uz 2021. gada sākumu galvojumu pamatsummas un procentu maksājumu neatmaksātā daļa sastāda 2 197 531 eiro, no kuriem 2021.gadā plānots segt 175 258 eiro. Citas ilgtermiņa saistības veido operatīvā transportlīdzekļa noma, kas 2021.gadā tiks segtas 8 566 eiro apmērā. Kopējais saistību apjoms, tajā skaitā izsniegtie galvojumi un citas ilgtermiņa saistības, atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, sastāda 75 799 399 eiro. Saistību apjoms procentos no plānotajiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem (bez transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktajiem mērķiem un iemaksām pašvaldību izlīdzināšanas fondā) 2021. gadā, piesaistot jaunus aizņēmumus, tiek prognozēts nedaudz virs 7 %. 

Ziedojumi un dāvinājumi 

Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu atlikums (visās iestādēs) kopā uz 2021.gada sākumu sastāda 6228 euro, uz perioda beigām – 149 euro. Finansējumu 6079 euro apmērā plānots izlietot atbilstoši ziedotāju un dāvinātāju norādītajiem mērķiem.

Plašāk par Jēkabpils novada pašvaldības 2021.gada budžetu lasiet: file:///C:/Users/sandr/Desktop/Sandra/JND-budzhets-29072021/Paskaidrojuma%20raksts%20J%C4%93kabpils%20novads%202021.pdf

Komentāri (0-2/2)

  • A
    03.08.2021 18:40
    Kundziņi grib dzīvoties pāri saviem līdzekļiem,tērējot par 30 miljoniem vairāk . Ārprāts!
  • es es es
    03.08.2021 08:05
    Varbūt ne gluži par tēmu - bet pilsētas svētkos šogad vismaz KAUT KAS notiks? Cik dzirdams, neskatoties uz pandēmiju, Gulbenē, Aluksnē krāsņa svētku programma ar koncertiem (Busulis, Aisha), pie mums joprojām baiss klusums

Atstājiet komentāru